× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet imøtekommer kravet til praksislærers veiledningskompetanse jmf. Nasjonale retningslinjer for barnehagelæreutdanning. Studentene vil utfordres til å reflektere kritisk og selvstendig. I løpet av studiet vil studenten utforske ulike pedagogiske tilnærminger og forståelser av veiledning og vuredering i et sosiokulturelt perspektiv. Innføring i veiledning 15 sp. tilbys høsten og barnehagelærer som lærerutdanner, veileder og vurderer tilbys i vårsemesteret. Det er 3 samlinger à to dager pr. semester med samlingssted campus Bergen.

 

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehen.

Du kan søke om tilretteleggingsmiddel gjennom Udir.

Opptakskrav

Førskule-/barnehagelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk leiarstilling i barnehagen. Du må vere tilsett i ein barnehage.

Informasjon om opptak

Søknadsperiode 1. februar - 1. mars 2019

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning