× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønskjer du å legge til rette for god livskvalitet for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvanskar? Som vernepleiar arbeider du for å fremme sjølvstyring, deltaking, meistring, helse og livskvalitet for personar med ulike funksjonsvanskar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som vernepleiar må du vere empatisk og omsorgsfull, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanninga gir deg både miljøterapeutisk og helsefagleg kompetanse til å arbeide med menneske med nedsette og ofte samansette funksjonsvanskar. Det kan gjelde menneske med utviklingshemming, menneske som har fysiske funksjonsvanskar, psykiske lidingar, rusproblem eller aldersdemens.

Du lærer

 • å sjå og forstå behov hos menneske med samansette funksjonsvanskar
 • å analysere etiske problemstillingar
 • å kommunisere og samarbeide med brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • å planlegge og sette i verk tiltak for at brukaren skal kunne delta i samfunnet

Du har emne som miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, helsefag, psykologi, jus, samfunnsfag og pedagogikk.

Dersom du vel emnet Global Knowledge tileignar du deg tverrkulturell kompetanse og global forståing, og har praksisopphald i Zambia eller Sør-Afrika.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, seminar, presentasjonar, praktiske øvingar med meir. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du kan jobbe innan
 • helse- og sosialsektoren, til dømes kommunale heimetenester, dagtilbod og spesialisthelsetenesta
 • Nav, rusomsorg, psykisk helsearbeid
 • eldreomsorg, skule og barnehage

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Tilbys ved:

 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  32.50 (primær)
  47.70 (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  203061
 • Poenggrenser 2019

  37.90 (primær)
  45.30 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  203062

Lignende utdanninger