× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veiledningspedagogikk (rettleiing) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Veiledningspedagogikk gir deg kunnskap og erfaring i veiledning innanfor praksisstudium i helse- og sosialfagutdanningane. Utdanninga er tverrfagleg og sett saman av rettleia praksis kombinert med teoretisk innføring i veiledningsteori, prinsipp og metodar.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Målgruppa for studiet er høgskulen sine praksisrettleiarar, men andre kan også søke opptak. Du får innsikt i dei ulike veiledningsoppgåvene i praksisstudia i helse- og sosialfagutdanningane. Dette inneber forståing for og innsikt i pedagogikk, studentaktive læringsformer og veiledning innan fagområdet, og i bruk av slik kompetanse i yrkessamanheng.

Studiet er kvalifiserande for yrkesutøvarar som definerer veiledning som ein del av yrkesfunksjonen sin.

Du vil få innsikt i dei ulike veiledningsoppgåvene i praksisstudia i helse- og sosialfagutdanningane, Dette inneber forståing for og innsikt i pedagogikk, studentaktive læringsformer og veiledning innan fagområdet, og i bruk av slik kompetanse i yrkessamanheng.

Informasjon om studiet si organisering studieåret 2018/2019 Studiet består av 2 emne.

I emnet VEIM-1 (6 studiepoeng) er det obligatorisk oppmøte heile dagar (08:45-15:00) onsdag, torsdag og fredag i veke 35 og uke 38. For å få 6 studiepoeng for dette emnet må du bestå ei skriftleg heimeoppgåve.

I emnet VEI-100 (24 studiepoeng) ) er det obligatorisk oppmøte heile dagar (08:45-14:00) måndag, tysdag, torsdag og fredag i veke 43 og 48 hausten 2018 og veke 02, 07 og 19 i 2019.

Onsdagar i desse vekene er meint til eigenstudium/kollokviearbeid. I perioden frå veke 07 til 19 våren 2019, skal studentane ha praksis der dei skal rettleie ein eller fleire andre i 20 timar.

I tillegg skal studentane også sjølv få 20 timar veiledning i gruppe av ein av lærarane der fokuset er veiledninga studentane driv. Tidspunkt for desse veiledningane blir avtalt mellom rettleiarar og dei som skal rettleiast.

Undervisningsopplegg

Veiledning av studentar, pårørande eller medarbeidarar utgjer praksisdelen av studiet - 20 timar. Veiledninga skal skje enten individuelt eller i gruppe. I tillegg skal du delta i veiledningsgrupper i 20 timar.

Opptakskrav

3-årig helse-, sosialfagleg eller pedagogisk profesjonsutdanning på bachelornivå. Andre med relevant høgskule- eller universitetsutdanning kan også vurderast. Eitt års relevant fulltids yrkespraksis etter fullført utdanning.

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning helse- og sosialfag