× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Arbeider du med rusproblematikk i privat eller offentleg sektor? Med denne tverrfagleg vidareutdanningen får du auka di kompetanse og mogelegheita til å utvikle eit viktig og interessant fagfelt.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Studieprogrammet er sett saman av fem emne på til saman 60 studiepoeng. Studentar med bakgrunn innan helse- og sosialfag kan etter fullført vidareutdanning søkje om å byggje på utdanninga til Master i psykisk helse- og rusarbeid.

Rusrelatert sosial- og helseproblematikk (RUS6101) Høst 2018

Emnet har fokus på rusmidlenes historie og ulike paradigmeskifter i rusfeltet. Ulike teoretiske perspektiv trekkes inn for å gi økt kunnskap om sammenhengen mellom biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale, helsemessige og samfunnsmessige forhold som påvirker synet på, og utviklingen av, rusmiddelavhengighet. Undervisningen vektlegger bevisstgjøringen av egen teoretisk- og faglig forankring, samt etiske betraktningsmåter og brukermedvirkning.

 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling inne rusproblematikk (RUS6202) Vår 2019

Emnet vektlegger utfordringer knyttet til kompleksiteten innenfor rusfeltet og gir kunnskap om modeller for helsefremming, omsorg, forebygging og behandling. Sentrale tema er relasjonsbygging og kommunikasjon. Videre rettes fokus mot samfunnsetikk og sentrale lover og regler på rusfeltet. Brukermedvirkning vil bli vektlagt, samt kunnskap og innsikt i pårørendes situasjon og nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid.

Vitenskapsteori, metode og etikk (VIT6202) Vår 2019

Emnet omhandler sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiver, og fokuserer på hvordan de kommer til uttrykk i valg av metode, analyse av data og formidling. Fokus er rettet mot vitenskapelig virksomhet generelt og forskning innen psykisk helse- og rusarbeid spesielt. Evne og vilje til å stille kritiske vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved hvordan forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og formidles i vitenskapelige publikasjoner, vektlegges spesielt.

Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) (RUS6103) Høst 2019

Sameksisterende problematikk og samtidig rus og psykisk lidelse står sentralt. Emnet skal dessuten gi inngående kunnskap om krenkelsesproblematikk i et individuelt - og samfunnsperspektiv. Kjønns - og flerkulturelle utfordringer vil også bli fokusert. Emnet vil vektlegge systematisk refleksjon, brukermedvirkning, kommunikasjon og terapeutiske tilnærminger. Myndiggjøring og verdighet som grunnlag for utredning, diagnostisering og omsorg står sentralt.

Brukarstyring og behandling mellom tjenestenivå (RUS6104) Vår 2020

Emnet inkluderer strukturelle faktorer, rammebetingelser og styringsverktøy med relevans til helsefremming, forebygging, bedring og livskvalitet innenfor rusrelatert arbeid. Brukerstyrt praksis, helsefremming og tidlig intervensjon på systemnivå, arbeidsliv og rus og samhandlingens kompleksitet fokuseres. Emnet har i tillegg fokus på prosjektplanlegging, fagutvikling, kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og evaluering.

Undervisningsopplegg

Målgruppe:

Personar i privat og offentlig sektor som arbeidar med rusproblematikk. 

Arbeids- og undervisningsformer:

Undervisning, rettleiing, gruppearbeid. Studiet vert dessutan basert på obligatorisk deltaking i rettleiingsgrupper, kommunikasjon på nett og ei omfattande eigeninnsats mellom samlingane.

Organisering:

Deltidsutdanning med vekessamlingar/enkeltdagar på campus.

Praksis:

Tverrfaglige rettleiingsgrupper gjennom heile studiet.

Arbeidskrav:

Ja. Spesifiseres i semesterplan ved studiestart.

Eksamen:

Heimeeksamen eller oppgåve i kvart emne.

Opptakskrav

180 studiepoeng fra høgskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling.

Informasjon om opptak

: Ikkje opptak i 2019

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning innen rusproblematikk