× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønskjer du å arbeide med barn og ungdom som treng at du ser dei litt ekstra? Dette er vidareutdanninga for deg som har behov for auka kompetanse til å styrke meistring og trivsel hos barn og unge i heim, barnehage, skule, arbeid og fritid. Dette er eit oppdragsstudium i regi av Helsedirektoratet.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Du lærer om

 • barn og ungdom si psykiske helse
 • forhold i lokalsamfunn, barnehage/skule, helse og sosialtenesta som fremjer god psykisk helse
 • ulike psykososiale problem og psykiske lidingar, og korleis identifisere og kartlegge slike forhold
 • samhandling med barn og ungdom og deira foreldre/føresette
 • helsefremmande og sjukdomsførebyggande arbeid
 • tverrfagleg samhandling og lokalt prosjektarbeid

Er du tilsett i ein kommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Fylkesmannen om kompetanse- og innovasjonstilskot.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert, og vi legg opp til tre vekesamlingar med obligatorisk oppmøte kvart semester. Vi har forelesingar, rollespel, video, rettleiingsgrupper, sjølvstudium, oppgåveskriving/arbeidskrav og teorigrupper/ kollokviegrupper.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen foregå gjennom den digitale læringsplattformen Canvas.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, pedagogisk utdanning (til dømes barnevern, lærar, barnehagelærar, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sjukepleie eller vernepleie), medisin, psykologi og politi. Søkjarar med annan relevant høgskule-og universitetsutdanning på tilsvarande utdanningsnivå kan etter vurdering takast opp.
 • I tillegg er det krav om minimum eit års relevant praksis med barn/unge i minimum 50 % stilling etter fullført bachelorgrad.

Informasjon om opptak

15. april

Tilbys ved:

 • Førde
 • Haugesund
 • Stord

Lignende utdanninger