× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Teknologi i helse og omsorg favoritt ikon

Universitet og høgskole
Innføring av teknologi i helse- og omsorgstjenesten gir helsepersonell nye oppgaver. Det øker behovet for kompetanse slik at de kan ta kloke valg og informere om bruk av teknologi på nye måter.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer. Det kommer nye yngre brukergrupper og antall eldre øker. Samtidig reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på. Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle brukere blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten.

Det er et nasjonalt mål at omsorgsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025.

Målet med studiet er å styrke helsepersonells kompetanse innen anskaffelse, bruk og konsekvenser av omsorgsteknologi. Studiet skal også stimulere til fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Studiet omfatter grunnleggende forståelse for teknologi, inkludert enkle oppgaver innen konfigurering og oppsett av teknologi. Studiet er utviklet og drives i et nært samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet ved HVL.

Undervisningsopplegg

Undervisningen foregår hovedsakelig i løpet av tre samlinger pr semester, hver på to dager. Undervisningsformene veksler mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer, som selvstudier, gruppearbeid, og individuelle og gruppebaserte oppgaver. Deler av klasseromsundervisning overføres mellom studiestedene med lokalt ansvarlig lærer tilstede. Arbeid mellom samlingene skjer via HVLs læringsplattform.

Informasjon om opptak

15. april 2020

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning helse- og sosialfag

Tilbys ved:

  • Bergen
  • Haugesund
  • Stord