× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sykepleie (desentralisert) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Det er stort behov for kvalifiserte sykepleiere for å sikre at helse- og omsorgstjenesten er rustet for fremtidens helse- og sykdomsbilde.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Desentralisert

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Desentralisert sykepleie er et studium for deg som er ansatt i en kommune eller helseforetak (primært i Hordaland), og som ønsker å utdanne deg til sykepleier. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommuner og helseforetak.

Innholdet i utdanningen er det samme som på heltidsutdanningen, men går over fire år i stedet for tre.

Hjørnestenene i kompetansen til en sykepleier er forebygging, pleie, omsorg, behandling og rehabilitering. Det å bli rammet av sykdom kan føre med seg stor psykisk og emosjonell belastning både for pasient og pårørende. Gjennom studiet tilegner du deg kunnskaper og erfaring til å møte mennesker i slike situasjoner.

Du lærer om:

  • praktisk medisinsk arbeid
  • sykdomslære, stell og omsorg
  • helsefremmende og forebyggende arbeid

Arbeidsgiveren din må inngå en bindende avtale med HVL, der de forplikter seg til å legge forholdene til rette for deg som student, både økonomisk og praktisk. Arbeidsgiver må også betale kr 12 000,- for dekking av merkostnader for studiet. (se eget skjema på Søknadsweb når du søker opptak).

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, samarbeid i grupper, oppgaveløsing/prosjektarbeid og stor grad av egenaktivitet. Halvparten av studiet er praksis.

Undervisningen er organisert slik at du kan praktisere og gjennomføre store deler av studiet på hjemstedet ditt mens du arbeider i den lokale helsetjenesten. Du får en fast veileder ved høgskulen.

Vi har 6-7 ukesamlinger á to uker per studieår i Bergen. Veiledede studiegruppesamlinger (8-15) og studentstyrte kollokviegruppesamlinger skjer så lokalt som råd er.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

Som sykepleier kan du arbeide i alle deler av helsetjenesten: Sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, offshore, ambulansetjeneste og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i 2. studieår. I 4. år er det mulig å ha fordypningspraksis i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger