× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Spesialpedagogikk 2 er ei vidareutdanning for deg som arbeider på 1.-10. årstrinn, og allereie har 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Studiet bygger på Spesialpedagogikk 1 eller tilsvarande emne, og vil gje meir inngåande kjennskap til det spesialpedagogiske fagfeltet.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Sentrale tema i studiet vil være:

  • sosial og emosjonell utvikling hos barn og unge
  • psykososiale vanskar
  • inkluderande læringsmiljø og psykisk helse
  • utfordringar hos barn og unge sett frå ulike system- og individperspektiv
  • rettleiing og intern og ekstern samarbeid
  • kartlegging, førebygging og tidleg innsats

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Undervisningsopplegg

Studiet er organisert i to emne; Psykososiale vanskar (TPE 803) som går haustsemesteret, og Førebygging og tidleg innsats (TPE 804), som går vårsemesteret.

Studiet er delvis samlings- og nettbasert. Det er tre samlingar kvart semester (2-3 dagar). Det kan vere lagt opp til både individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingar.

Informasjon om opptak

1. mars

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen