× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sjukepleie, bachelorstudium, deltid, Førde favoritt ikon

Universitet og høgskole
Sykepleiestudiet gir en allsidig utdanning. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner. Behovet for sykepleiere øker, da helse- og omsorgstjenesten til enhver tid står overfor utfordringer i sykepleietjenesten.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Som sykepleier blir du gitt mye tillit og stort ansvar. Du må kunne formidle empati, vise omsorg og respekt, ta ansvar for mennesker, kommunisere og samarbeide. Gjennom studiet utvikler du sykepleiekunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne møte pasienter, pårørende og kollegaer i alle deler av helsevesenet.

Du lærer:

 • å gjennomføre og følge opp medisinsk behandling og håndtere legemiddel
 • å arbeide forebyggende og helsefremmende
 • hvordan sykdom og behandling påvirker mennesker

Sykepleiere møter menneske med akutt kritisk sykdom, kronisk sykdom og psykiske lidelser. Gjennom studiet tilegner du deg kunnskap og erfaring til å møte pasienter og pårørende i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Sjukepleiestudiet har skikkethetsvurdering.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert, med rundt 6 ukesamlinger per semester. Deltidsstudiet er organisert med færre uker teoriundervisning enn heltidsstudiet, og det er derfor lagt opp til større grad av selvstudium.

Vi har forelesninger, studiegrupper, praktiske øvelser, prosjektarbeid og oppgaveskriving. En del undervisning skjer i mindre grupper der det er lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

De praktiske øvelsene foregår i «Florence», sykepleiesenteret vårt som ligg i høgskolebygget. Her får du prøve ut i praksis det du lærer. Du og medstudentene dine kan også øve her på egen hånd.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntligg), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Informasjon om opptak

15. april

Læringsutbytte

Mål for studiet er å utdanne sjukepleiarar som yter tenester ut frå eit heilskapleg syn på mennesket, som viser respekt for mennesket sin integritet og rettar og som tryggjer brukarane sin autonomi og rett til medbestemming. Sjukepleiefaget er basert på grunnleggande omsorgsverdiar. Yrkesetiske retningslinjer for sjukepleiarar byggjer på moralske prinsipp om respekt for at livet ikkje skal krenkast, på respekt for mennesket sitt eigenverd og solidaritet med dei svakstilte. Som sjukepleiar må ein og ha innsikt i sjukepleiefaget si utvikling i eit historisk og vitskapsteoretisk perspektiv.

Sjukepleiaren skal utføre kunnskapsbasert sjukepleie, der forsking, klinisk erfaring, fagleg skjønn, ressursvurdering og pasienten sine preferansar ligg til grunn. Målet er at ein skal utøve sjukepleie som tek omsyn til pasienten sine individuelle omsorgsbehov i ulike fasar i livet og samstundes ha kompetanse til å ta del i kvalitetsforbetring, fagutvikling og forsking.

Kunnskap

Kandidaten

 • har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar og problemstillingar innan sjukepleievitskapelege emne
 • har relevant kunnskap innan medisinske og naturvitskapeleg- og samfunnsvitskaplege emne
 • har kunnskap om sjukepleiefagets historie, tradisjonar og eigenart
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeid relevant for sjukepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tenesteutøving og sjukepleietenesta sitt bidrag til helse- og velferdstenesta

 

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan utøve sjukepleie basert på forsking, erfaring og fagleg skjønn
 • kan ivareta pasienten sine grunnleggande behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sjukepleie
 • kan identifisere risikofaktorar av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og førebyggende tiltak
 • kan informere, undervise og rettleie pasientar og pårørande
 • kan fremme læringsprosessar som bidreg til pasienttryggleik, kvalitet og tillit i helsetenesta
 • kan beherske relevante faglege verktøy, teknikkar, prosedyrar og kommunikasjonsformer
 • er en endringsdyktig leder av eige fag
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape eit koordinert, heilskapleg og samanhengande tenestetilbod

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve fagleg forsvarleg sjukepleie, basert på etisk medvit og kritisk refleksjon
 • kan møte pasientar og pårørande med omsorg, innleving og moralsk ansvarligheit
 • kan ivareta pasienten sin rett til medbestemming og medverknad
 • kan medverke til nytenking og innovasjon
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sjukepleiefaget og helsetenesta
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysningar både skriftlig og munnleg
 • kan bidra til synleggjering av faglege og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål

Verdigrunnlag 

Sjukepleiehandlingar har som mål å fremje helse og lindre liding. At den einskilde tenesteytar tek omsyn til fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelege sider ved mennesket, er avgjerande for eit godt tilbod. Helseproblem og sosiale problem må og sjåast i samanheng med samfunnsmessige faktorar. Sjukepleie inneberer å forstå kva konsekvensar sjukdommen kan ha for den enkelte, og ulike opplevingsaspekt ved det å vere sjuk. Dette krev evne til innleving og ein deltakande haldning. Sjukepleie kan vere retta mot enkeltindivid, grupper av menneske eller omgjevnader der sjukepleiekunnskap skal setje mennesket i stand til å førebyggje eller meistre sjukdom. Sjukepleiefaget er basert på grunnleggande omsorgsverdiar, moralske prinsipp om respekt for at livet ikkje skal krenkast, på respekt for mennesket sitt eigenverd og solidaritet med dei svakstilte (Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere)

Sjukepleiekompetanse

For å synleggjere kva forventningar arbeidsgjevaren stiller til nyutdanna sjukepleiarar, skil rammeplanen mellom handlingskompetanse og handlingsberedskap (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008). Handlingskompetanse er knytt til område der sjukepleiaren etter utdanninga skal kunne fungere sjølvstendig. Den nyutdanna sjukepleiaren skal ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgåver som er sentrale i yrkesfunksjonen. Handlingsberedskap omfattar kunnskap som etter opplæring, rettleiing og praksiserfaring kan verte vidareutvikla til sjølvstendige funksjonar innan leiing, undervisning, rettleiing og fagutvikling.

 

Krav til fagleg forsvarleg og omsorgsfull hjelp 
Lov om helsepersonell av 1.1. 2001 skisserer følgjande krav til fagleg forsvarleg og omsorgsfull hjelp. Bestemmingane i lova gjeld også studentar i klinisk praksis.

 • Krav til å kjenne og innrette yrkesutøvinga etter faglege kvalifikasjonar
 • Plikt til å halde seg fagleg oppdatert
 • Plikt til å innhente nødvendig informasjon om pasienten
 • Plikt til å innhente samtykke til behandlinga
 • Plikt til å involvere pasienten i behandlinga
 • Teieplikt
 • Plikt til avhald frå rusmiddel
 • Plikt til å delta i undersøkingar i høve til straffbare forhold og ved smittefare
 • Plikt til å dokumentere verksemda
 • Opplysings- og meldeplikt
 • Plikt til å yte øyeblikkeleg hjelp, som gjeld uansett arbeidsstad og i fritida
 • Plikt til å ivateta mindreårige barn som pårørande

Skikkavurdering

Studentar ved sjukepleieutdanninga er omfatta av Forskrift om skikkethet

Politiattest

Politiattest skal leverast ved studiestart (Politiregisterforskriften kap 7 §39). Ny politiattest kan krevjast av praksisfeltet eller HiSF i løpet av utdanninga

Karrierevegar

Du har mange jobbmuligheter, og kan blant annet jobbe innen:
 • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjeneste, ambulansetjeneste og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner, misjonstjeneste og med undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet som en del av utdanningen.

Tilbys ved:

 • Førde

Lignende utdanninger