× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsfag, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du samfunnsengasjert og interessert i kvifor samfunnet er som det er? I ein stadig meir digital kvardag blir det stilt høge krav til kritisk refleksjon, noko som gjer både humanistisk og samfunnsvitskapleg kunnskap viktig. Med årsstudium i samfunnsfag lærer du å forstå samtida betre, samtidig som du får innsikt i samfunnsutviklinga i fortid og notid.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Du har emne innan nyare historie, sosiologi og statsvitskap.

Du lærer å

  • forstå samanhengar mellom samfunn, styresett, levekår og globale spørsmål
  • sjå hovudtrekka i nyare norsk, europeisk og global historie
  • samanlikne og forstå politiske forhold i Europa og i den globaliserte verdspolitikken
  • kritisk vurdere historiefaglege og samfunnsvitskaplege tekstar

Årsstudiet passar godt som vidareutdanning for deg som er lærar.

Undervisningsopplegg

Samfunnsfag er både eit munnleg og skriftleg fag. Diskusjonar og samtalar er ein viktig del av undervisninga, i tillegg til skriftlege presentasjonar og oppgåver. Det er lagt opp til mykje sjølvstudium.

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203242