× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rusproblematikk og rusarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du vidareutvikle eigen profesjonalitet i arbeid med menneske med rusvanskar, eller er du leiar for slike tenester? Eller er du politikar eller sakshandsamar og ønskjer auka kunnskap om fagområdet? Då er dette ei aktuell vidareutdanning for deg!

Studienivå

Høgare nivå

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Utdanninga er sett saman av fire emne. Du kan ta heile utdanninga på 60 studiepoeng, eller enkeltemne på 15 studiepoeng.

 • Rusproblematikk - samansette utfordringar
 • Rusproblematikk - rusarbeid og behandling
 • Fagleg grunnlag for psykisk helsearbeid og rusomsorg*
 • Rusproblematikk - ulike perspektiv i forståinga av rus

* Inngår også i vidareutdanninga Psykisk helsearbeid, med samlingar i Førde.

I studiet lærer du:

 • om ulike problemstillingar og perspektiv på rusrelaterte vanskar
 • om samansette utfordringar for brukar og hjelpeapparat
 • teoriar og metodar som er sentrale i arbeid med rusrelaterte utfordringar
 • å analysere hjelpebehov i eit heilskapsperspektiv
 • å analysere arbeidsformer og utvikle modellar for tverrfagleg samarbeid
 • om samhandling på tvers av faggrupper og tenestenivå

Undervisningsopplegg

Undervisninga vil variere mellom forelesingar, diskusjonar, skriftleg arbeid, munnleg presentasjon, seminar, rettleiing og sjølvstudium. I kvart semester blir det eitt emne på 15 studiepoeng med 3-4 vekesamlingar.  

 

 

 

Opptakskrav

Fullført bachelor i helse- eller sosialfag. Andre med minimum treårig høgare utdanning med relevant fagsamansetning kan etter vurdering bli tatt opp.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du kan jobbe innan
 • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakten
 • barnehage og skule
 • kommunal rusteneste
 • barne- og ungdomspsykiatri
 • tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

 • Sogndal