× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Realfagskurs (over eitt semester) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg. Høg arbeidsinnsats saman med topp motivasjon er kravet for å lykkast i kurset!

Studienivå

Forkurs

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Semester

1

Om studiet

Realfagskurset er eit flott tilbod for deg som har generell studiekompetanse, fullført og bestått 2-årig teknisk fagskule, eller realkompetanse, men som manglar realfagleg fordjuping.

Faga i kurset er fysikk og matematikk på nivå med vidaregåande skule, og samsvarer i hovudsak med Fysikk 1, kjemipensum på nivå tilsvarande Naturfag Vg 1, Matematikk R1 og R2. Undervisninga er i stor grad vinkla inn mot studentane si vidare ingeniørutdanning.

Undervisninga for det halvårige realfagskurset på heiltid går føre seg på campus Kronstad, Bergen.

Realfagkurset følger "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagkurs" utarbeidd av Universitets- og høgskulerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Om du har yrkesfagleg utdanning og manglar generell studiekompetanse, må du søke opptak til vårt forkurs for å kvalifisere deg til ingeniørutdanning.

Arbeidsmengden tilsvarer 50 prosent av fulltidsstudium

Undervisningsopplegg

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid med timeplanfesta tid for undervisning og rettleiing på 22 timar i veka.

Informasjon om opptak

15. november 2020 for oppstart vår 2021

Kvalifikasjon/tittel

Realfagskurs

Tilbys ved:

  • Bergen