Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Sogndal
Stord

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag er eit studium for deg som treng pedagogisk kompetanse for å undervise i eit fag du allereie har utdanning i.

Dette deltidsstudiet er samlingsbasert og blir tilbudt på Stord og i Sogndal hausten 2020. (Vil du heller ta studiet på full tid, kan du ta heiltidstudiet.)

Studiet knyter teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium, og gir deg som framtidig faglærar nødvendig startkompetanse. Studieprogrammet er ramma inn av eit kunnskapssyn der profesjonskompetanse er definert som ein konstruksjon av fleire ulike kunnskapsformer.

Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng fagdidaktikk. Desse er fordelt likt i to emne:

 • Leiing av læreprosessar
 • Skulen i samfunnet

For å kunne ta eksamen, må du ha minimum 80 % frammøte i begge emna.

Fagprofilar i Sogndal for 2020-kullet (deltid):

 • Kroppsøving
 • Samfunnsfag
 • Norsk
 • Matematikk

Fagprofilar på Stord for 2020-kullet (deltid):

 • Naturfag
 • Matematikk
 • Framandspråk
 • Norsk
 • RLE
 • Kroppsøving
 • Musikk
 • Samfunnsfag
 • Kunst og handverk
 • Dans
 • Drama

Dersom det ikkje blir nok søkarar innan dei enkelte profilane, blir ikkje desse starta opp. Profilar med ledig kapasitet vil vere mogleg å søke på etter 1. mars.

Studieprogrammet følgjer dei læringsutbytta som til ei kvar tid er gjeldande i rammeplan og nasjonale retningslinjer. Nærmare omtale av studiet og progresjon ligg i emneplanane til studiet og i studiehefte frå den enkelte studiestaden.

Undervisningsopplegg

Vi har varierte og studentaktive arbeidsformer. Kva arbeidsformer som blir brukt er avhengig av kva tema vi arbeider med. Nærmare presisering kjem i emneplan og studiehefte.

Deltidsstudiet er organisert som ei fleksibel, samlingsbasert og nettstøtta utdanning.

Tar du utdanninga i Sogndal, blir det samlingar for onsdag-fredag i veke 37, 42, 48 hausten 2020, og veke 2, 6 (kjem an på praksis) og 11 våren 2021.

Tar du utdanninga på Stord, blir det samlingar for førsteårsstudentar onsdag-fredag i veke 35, 40, 46 hausten 2020, og veke 3, 9 og 16 våren 2021.

Opptaksinformasjon

1. mars 2020

Karrieremuligheter

Utdanninga gir undervisningskompetanse frå 5. trinn i grunnskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring og høgskule, avhengig av kva fag og fagkompetanse du har i botn.

Alle utdanninger innen