× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Norsk teiknspråk 1 består av to emne som fokuserer på norsk teiknspråk, samt døve sin kultur og historie. Studiet er retta mot lærarar på 1.-10.trinn Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

I løpet av studiet skal studentane tileigne seg grunnleggande kunnskap, ferdigheiter og kompetanse i norsk teiknspråk slik at dei kan forstå og sjølv delta i enkle samtalar om hendingar i kvardagen. Studentane skal også tileigne seg kunnskapar om døve sin historie og kultur, samt teiknspråket sin plass i skulen.

Norsk teiknspråk som fag i skulen skal fremme ei fleirkulturell forståing og praksis, og bidra til at døve og tunghøyrte blir funksjonelt tospråklege og tokulturelle. Analyse av og arbeid med læreplanar vil derfor vere ein del av studiet. Deltakarane sin yrkespraksis vil bli trekt inn som refleksjonsgrunnlag i undervisninga.

Norsk teiknspråk 1 er eit nett- og samlingsbasert studium med 3 samlingar per semester á 5 dagar. Samlingsstad: Høgskulen på Vestlandet.

Studiet krev mykje praktisk språktrening og ein stor eigeninnsats av studentane mellom samlingane. Oppgåver vil bli gitt. Det er føresett aktivt bruk av tilvist nettbasert materiale ved sjølvstudium.


Vurderingsformer

Emne 1 avsluttast med ein individuell praktisk-munnleg eksamen i slutten av haustsemesteret. Emne 2 avsluttast med ein praktisk-munnleg eksamen i slutten av vårsemesteret.

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning).

Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

 

Informasjon om opptak

Søknadsperiode 1. februar - 1. mars 2019

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen