× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du lærar i skulen, og vil du styrke kompetansen din i Norsk Tegnspråk? Kurset inngår i ordninga «Kompetanse for kvalitet».   Norsk tegnspråk 2 er et videreutdanningstilbud til lærere som underviser på 1-10. trinn. Studiet bygger på norsk tegnspråk 1 og går over to semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng og avsluttes med eksamen. Studiet er en del av UDIR sitt satsningsområde Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere, og det er mulig å søke vikar – eller stipendordning gjennom UDIR. Norsk tegnspråk som fag i skolen er grunnleggende for elevers læring og kunnskapstilegnelse, og er et sentralt fag for kommunikasjon, kulturforståelse, dannelse og identitetsutvikling. Studiet Norsk tegnspråk 2 vil derfor primært fokusere på å videreutvikle studentenes kunnskaper om, og ferdigheter i, norsk tegnspråk i teori og praksis. I tillegg vil undervisning og arbeidskrav ta for seg hørselshemmede og døve elever i skolen samt, fagdidaktisk kunnskap om varierte arbeidsmåter i undervisning. Studiet krever stor eigeninnsats i praktisk språktrening mellom samlingane, blant annet ved aktiv bruk av tilvist nettbasert materiale. Studiet er samlings- og nettbasert med 3 samlinger per semester a 5 dager. Samlingssted er Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

1

Undervisningsopplegg

Del 1 avsluttes med en praktisk gruppeeksamen.

Del 2 avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen og en praktisk gruppeeksamen.

Karakterskala A-F

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning).?

Fullført Norsk tegnspråk 1

Søkeren må vere tilsett i ei lærarstilling

Informasjon om opptak

Søknadsperiode 1. februar - 1. mars 2019

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning