× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Masterstudium IKT i læring favoritt ikon

Universitet og høgskole
IKT i læring er eit tverrfagleg masterstudium for pedagogar og lærarar. HVL er ein av få institusjonar i landet som tilbyr eit slikt studium.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Bruk og integrering av IKT i pedagogisk praksis og teori står sentralt i studiet.

Gjennom studiet tileignar du deg kunnskap om

 • sentrale pedagogiske spørsmål som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy
 • nye trendar innan IKT i læring
 • utviklingsverktøy på ulike nivå
 • praktisk og teoretisk kunnskap om fasane i eit forskingsprosjekt

Du kan velje mellom følgjande profilar/faglege fordjupingar: 

 • Teknologisk orientert profil, med vekt på korleis digitale verktøy blir brukt i enkeltfag. Her kan du fordjupe deg i utviklinga av digitale læremiddel og utvikling av nettstøtta læringsmiljø.
 • Allmenndidaktisk profil med vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, der fordjuping kan knyttast til utviklingsarbeid innan skuleleiing, skuleutvikling, rettleiing, tilpassa opplæring eller andre relevante pedagogiske og/eller tverrfaglege tema.

Studiet kan gjennomførast på heiltid (2 år), deltid (4 år), eller ein kombinasjon av desse (3 år).

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert og nettstøtta, og det blir lagt til rette for fleksibel gjennomføring. Nettundervising og nettmøte blir gjennomført primært tysdag og onsdag, i økter på inntil to timar per emne.

Opptakskrav

Du må oppfylle eitt av følgjande opptakskrav:

 • 3- eller 4-årig lærarutdanning
 • Bachelorgrad innanfor lærarutdanning eller tilsvarande utdanning
 • Fullført og bestått dei første tre åra inkl. bacheloroppgåva i grunnskulelærarutdanninga.

Karakterkrav: Eit snitt på minimum C frå heile opptaksgrunnlaget.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

 • Fullført utdanning kvalifiserer for å arbeide som lektor i grunnopplæringa 1.-13. klassetrinn (gjeld ikkje for deg som søker opptak på grunnlag av barnehage-/førskulelærarutdanning).
 • Med Kunnskapsløftet og auka bruk av IKT i samfunnet, er behovet for arbeidskraft med pedagogisk IKT-kompetanse stort.
 • Studiet gir òg eit vitskapleg grunnlag for forsking og utvikling innan IKT i læring.
 • Tidlegare studentar ved HVL arbeider i dag på høgskular, universitet, i grunnskulen og på vidaregåande skular. Studiet rekrutterer òg arbeidskraft til andre offentlege og private næringslivsprosjekt.

Kvalifikasjon/tittel

Mastergrad IKT i læring

Tilbys ved:

 • Stord