× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Masterstudium i organisasjon og leiing favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du en leder- eller administrasjonsstilling innen helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren? Master i organisasjon og ledelse er en yrkesnær lederutdanning.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Ut fra utdanningsbakgrunnen din velger du spesialisering innen helse- og velferdsledelse eller utdanningsledelse.

Du lærer

  • å forstå skiftende og komplekse utfordringer slik de fremstår i gjennomorganiserte samfunn
  • hvordan internasjonale og nasjonale, politiske føringer påvirker helse- og velferdsinstitusjoner
  • hvordan endringer i offentlig sektor blir iverksatt gjennom reformer, og hvordan dette skaper særlige kontekster for utøving av ledelse
  • å bruke vitenskaplige metoder på bruksrettede problemstillinger innen sektoren

I masteroppgaven din tar du utgangspunkt i en problemstilling knyttet til et arbeidsområde du har erfaring med. Du får individuell veiledning i arbeidet med oppgaven.

Spesialisering helse- og velferdsledelse

Du har emner som styring, omstilling og ledelse i offentlige organisasjoner, ledelse av forbedringsarbeid i grunnenheter, helse- og velferdspolitikk, jus, økonomiforvaltning, forskningsstrategier og metode.

Spesialisering utdanningsledelse

Du har emner som styring, omstilling og ledelse i offentlige organisasjoner, ledelse av pedagogisk virksomhet, utdanningspolitikk, jus, økonomiforvaltning, forskningsstrategier og metode.

Studiet har opptak annethvert år i Sogn og Fjordane og Haugesund, og annethvert år i Bergen. Høsten 2019 er det oppstart i Førde og Haugesund, og du søker opptak til et av studiestedene.

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, casedrøftinger, øvelser, prosjektseminarer og skriftlige oppgaver.

Studiet er samlingsbasert, med rundt fem samlinger á to dager i hvert semester. Samlingene de to første årene blir hovedsaklig lagt til fredag ettermiddag og lørdag. De to siste årene er samlingene lagt til ukedager.

Opptakskrav

Avsluttet grunnutdanning (minimum 3 år) innenfor ett av profesjonsområdene som studiet dekker (for eksempel sosialt arbeid, barnevern, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, lærerutdanning, førskole- og barnehagelærerutdanning), eller andre relevante fagkombinasjoner på bachelor-/ cand. mag.-nivå innen fagfeltet helse/velferd eller utdanning.

Du må ha minst to års relevant praksis etter avsluttet grunnutdanning.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

  • Lederstillinger innen helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren.
  • Administrative stillinger som krever kunnskap om håndtering av saker knyttet til institusjoner innen feltet, og/eller offentlig kontroll-, tilsyns- og forvaltningsansvar for slike institusjoner.
  • Selvstendige stillinger av typen prosjektledelse, utredning, planlegging, utviklingsarbeid og lignende innen helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren.

Tilbys ved:

  • Førde
  • Haugesund