× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i spesialpedagogikk, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønskjer du å vidareutvikle den spesialpedagogiske kompetansen din? Gjennom master i spesialpedagogikk tileignar du deg yrkesretta kunnskap om spesialpedagogikk som profesjonsfag og forskingsfelt. Studiet har både eit livsløpsperspektiv og eit forebyggande perspektiv.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Du lærer om

 • lese- og skrivevanskar, språkvanskar og psykososiale vanskar for brukarar i ulike aldrar
 • ulike kartleggingsverktøy
 • grunnleggande rettleiingsmetodar
 • vitskapsteori og metode

Studiet er delt inn i fire emneområde:

 • Spesifikke lærevanskar
 • Rettleiing og innovasjon
 • Vitskapsteori og metode
 • Masteroppgåve med fordjupning i eit sjølvvalt tema knytt til fagområdet spesialpedagogikk

I dei to første emna har du til saman 20 dagar feltarbeid. Dette kan foregå ved barnehagar og skular som HVL har samarbeidsavtale med, andre relevante institusjonar eller eigen arbeidsplass.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, seminar, gruppearbeid, felt- og casearbeid, skriftleg refleksjon og analyse og presentasjon av eige arbeid. Det blir lagt stor vekt på arbeidskrav, som du jobbar med mellom samlingane.

Studiet er samlingsbasert, med tre samlingar à fire dagar per semester. Det første året er det også nokre nettsamlingar.

Opptakskrav

Du må oppfylle eit av følgjande opptakskrav:

 • Fullført og bestått lærarutdanning (allmenn-, grunnskule-, førskule-, barnehage- eller faglærar, eller praktisk-pedagogisk utdanning)
 • Fullført og bestått bachelor-/cand.mag.grad der det inngår 80 studiepoeng i pedagogikk/ spesialpedagogiske emne (til dømes vernepleie og barnevernspedagog)

Karakterkrav: Eit snitt på minimum C frå dei beste 180 studiepoenga, inkludert pedagogikk/ spesialpedagogiske emne frå opptaksgrunnlaget og relevante vidareutdanningar.

Informasjon om opptak

: Neste planlagde opptak er hausten 2020.

Karrierevegar

Du blir godt kvalifisert for arbeid i heile utdanningssystemet, inkludert PPT-tenesta og Statpedsystemet.

Tilbys ved:

 • Sogndal

Lignende utdanninger