× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i psykisk helse- og rusarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Mastergradstudiet i psykisk helse- og rusarbeid gir deg auka kunnskap, toleranse og forståing for problem som menneske med rusproblem og psykiske lidingar har.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Studiet vektlegg god fagleg samhandling med brukarar og pårørande. Du får trening i å tenke og arbeide tverrfagleg, og bli inspirert til å bruke nye arbeidsmetodar. Viktige tema er rus, vald, immigrasjon, fattigdom, traumatisk sorg og krise, tap av arbeid og å leve med alvorleg psykisk diagnose.

Du blir del av eit engasjerande og tverrfagleg forskingsmiljø på høgt nivå. Du får nær kontakt med yrkesutøvinga gjennom praksis i løpet av studiet, og ved at ressurspersonar frå praksisfeltet blir brukt som timelærarar. I tillegg får du moglegheit til å bli involvert i pågåande forsking.

Studiet passer for deg som er helse- og sosialarbeidarar og ønsker å heve kompetansen for å arbeide med menneske som har psykiske lidingar og rusproblem, og som også vil kvalifisere seg innan forskings- og utviklingsprosjekt.

Om du er tilsett i ein kommune, kan arbeidsgjevaren din søke Fylkesmannen om tilskot til dekking av lønnsutgifter i samband med denne utdanninga.

Undervisningsopplegg

I undervisninga møte du varierte læringsformer, både praktisk og akademisk trening, forelesningar, gruppearbeid, seminar, e-læring, skriftlege arbeide, ferdigheitstrening, praksisstudium og prosessorienterte rettleiingsgrupper. 

Utdanninga er treårig, med 60 studiepoeng første år som fulltidsstudium, og dei siste 60 studiepoenga fordelt på dei to siste åra som deltidsstudium. Undervisninga skjer på vekesamlingar på høgskulen dei to siste åra. I tillegg kjem sjølvstudium og oppgåver mellom samlingane.

Masteroppgåva er eit sjølvstendig arbeid knytt til eit sjølvvalt tema, eller pågåande forsking. I oppgåva fordjupar du deg i psykiske lidingar og/eller rusproblematikk.

Informasjon om opptak

1. mars 2020

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har avtalar om utveksling med Tanzania, Kings College i London og Charles University i Praha, Tsjekkia.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helse- og rusarbeid

Tilbys ved:

  • Bergen