× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i musikkpedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Mastergradstudiet i musikkpedagogikk gir deg ei heilskapleg, sjølvstendig og kritisk forståing av forholdet mellom musikk, menneske, kultur, samfunn og utdanning.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Du får kunnskap om musikkpedagogiske perspektiv og forskingstradisjonar, relevante vitskapsteoretiske omgrep og forskingstilnærmingar, og om fagdidaktisk formidling og kunstnarisk arbeid i skulen.

Du får også forskings- og formidlingskompetanse for høgare musikkutdanning, lærarutdanning og kulturlivet generelt.

Første studieår har du desse emna:

  • Musikkpedagogisk teori del 1 og 2 (15+15 sp)
  • Kunstnarisk arbeid (15 sp)
  • Vitskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid (15 sp).

Andre studieår blir heilt og fullt via til masteroppgåva (60 sp).

Undervisningsopplegg

Vi vektlegg varierte undervisningsformer, og vekslar mellom forelesingar, seminar, kunstnariske gruppeoppgåver som inkluderer formidling, individuell og gruppevis rettleiing.

Studiet stiller store krav til sjølvstendig arbeid.

Opptakskrav

Du må oppfylle eitt av følgjande opptakskrav:

  • Dei tre første åra av ei lærar-/barnehagelærarutdanning eller tilsvarande, med minst 60 sp musikk
  • Faglærarutdanning i musikk, dans og drama med minst 60 sp i musikk
  • Bachelorgrad med minst 80 sp i musikk

Karakterkrav: Minst C i snitt i fordjupingsfaget.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

Med mastergrad i musikkpedagogikk kan du kan arbeide i skuleverket på alle nivå, og i offentleg og privat kulturliv. Mastergraden kvalifiserer også til vidare forsking innanfor fagfeltet.

Kandidatar som ikkje har praktisk-pedagogisk utdanning i bakgrunnen sin frå lågare grad, må ta slik utdanning i tillegg til mastergraden for å få undervisningskompetanse.

Utveksling

Vi er medlem av eit nordisk musikkpedagogisk nettverk på masternivå, som arrangerer felles-nordiske kurs for masterstudentar. Godkjent deltaking på eit slikt kurs gir 4 til 6 ekstra studiepoeng. Kurset blir arrangert i eit av dei nordiske landa, og utgiftene blir delvis dekka av Nordplus.

Det er også mogleg å dra på Nordplusutveksling til andre medlemsinstitusjonar i Norden og Baltikum.

Kvalifikasjon/tittel

Master i musikkpedagogikk

Tilbys ved:

  • Bergen