× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i maritime operasjonar favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du bachelor innen nautikk, maskiningeniør eller annen relevant maritim bachelorgrad? Med denne masterutdanningen får du spisskompetanse innen de ulike aspektene ved maritime operasjoner, med særlig vekt på offshore-operasjoner, og med teknologi og ledelse som rammeverk.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Denne masterutdanningen er tilrettelagt for deg som jobber, og undervisningen er intensiv og samlingsbasert. All undervisning foregår på engelsk.

Utdanningen blir gjennomført i samarbeid med Hochschule Emden/Leer i Tyskland, og i 2. semester foregår undervisningen i Leer.

Masterprogrammet kombinerer det nautiske fagfeltet, med sitt fokus på den operasjonelle dimensjonen, med ingeniørkunnskap, som fokuserer på den tekniske dimensjonen, og med ledelsesdimensjonen som er knyttet til det organisatoriske perspektivet. Målet er å gi deg dyptpløyende kunnskap om maritime operasjoner, slik at du kan medvirke til å forbedre og utvikle slike operasjoner, og bli en verdifull ressurs i den maritime industrien til sjøs eller på land.

Du lærer om ulike aspekter knyttet til maritime operasjoner:

 • Det internasjonale aspektet (som internasjonalt regelverk)
 • Det tekniske aspektet (som skipsstabilitet)
 • Det organisatoriske aspektet (som det komplekse forholdet mellom mennesker og teknologi)
 • Ledelsesaspektet (som sikkerhet og risiko)

Profiler

I 2. studieår fordyper du deg i en av profilene vi tilbyr, og du skriver masteroppgave knyttet til profilen du velger.

Profil 1: Offshore and Subsea Operations, campus Haugesund

Du lærer om:

 • subsea- og marine systemer og -operasjoner, skipsoperasjoner, strategier og metoder for vedlikehold
 • hvordan forhold i det fysiske miljøet påvirker operasjonen og utstyret
 • ulike overflatefartøy, ROVer, dykkesystem og subsea-produksjonsutstyr
 • metoder for å predikere værvindu og analyse av risiko og pålitelighet

Det kan være aktuelt med demonstrasjoner på simulator og ekskursjoner til relevante selskaper/operasjoner, som vil gi deg mer kunnskap og erfaring.

Les mer om profil 1

Profil 2: Sustainable Maritime Operations, campus Leer

Du får grundig innsikt i tre sentrale dimensjoner av maritime operasjoner:

 • Den tekniske dimensjonen fokuserer på krefter på last og oppdrift, vind og bølger, på hydrodynamiske forhold som påvirker fartøyet og design på fartøyet.
 • Den operasjonelle dimensjonen fokuserer på maritime datamodellerings- og simuleringsverktøy som er nødvendige i maritime operasjoner.
 • Ledelsesdimensjonen fokuserer på sentrale temaer innen organisasjon og prosjektledelse, så vel som metode og teknikker for analyse og administrasjon av operasjoner.

Les mer om profil 2

Undervisningsopplegg

Undervisningen er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Det er obligatorisk oppmøte på første samling. Studiet stiller store krav til selvstudie.

Vi har forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. All undervisning er på engelsk. Undervisningen foregår i Haugesund første semester, og i Leer andre semester. Hvilken fagprofil du velger, styrer hvor du har undervisning i 3. og 4. semester.

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er relevant bachelorgrad med 80 studiepoeng spesialisering i tekniske og/eller nautiske emner, eller annen tilsvarende yrkesutdanning. Du må oppfylle ett av følgende krav:

 • Bachelorgrad i maskiningeniør, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende
 • Bachelorgrad i nautikk, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende
 • Bachelorgrad i maritim utdanning, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende

Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen:

 • Karakterutskrift og vitnemål fra tidligere studier fra godkjent høyere utdanningsinstitusjon, eller dokumentasjon som indikerer at treårig grad vil bli oppnådd ved godkjent høyere utdanningsinstitusjon innen starten av studiet. Dette gjelder også søkere med utdanning fra HVL.
 • Karakterutskrift fra fullførte emner og karakterer fra hvert semester, inkludert emneoversikt.
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (B2 CEF eller tilsvarende).
 • Motivasjonsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Kopi av pass
 • Eventuell annen informasjon du vurderer som relevant

All dokumentasjon, utenom kopi av pass og vitnemål/grad, må være på et skandinavisk språk, eller oversatt til engelsk/ skandinavisk språk. Alle kopier skal være sertifisert av institusjonen som har utskrevet dokumentasjonen.

Opptakskomiteen rangerer søkerne på bakgrunn av relevante akademiske resultater. Dersom to eller flere søkere er rangert likt, vil motivasjonsbrevet bli tatt med i vurderingen.

Informasjon om opptak

15. juni for søkere fra nordiske land og land innenfor EU. 1. mars for søkere utenfor EU.

Karrierevegar

 • Du kan arbeide i tekniske avdelinger eller mannskapsavdeling i rederlag, der du kan ha ansvar for å planlegge, gjennomføre eller bemanne maritime operasjoner. Som dekksoffiser på et skip kan du få et særlig ansvar for gjennomføring av slike operasjoner om bord.
 • Du kan bidra inn i, eller lede maritime operasjoner og innovasjons- og utviklingsprosjekt, innen felt som offshore/subsea og analyse av operasjonenes påvirkning på miljø. I slike tilfeller kan du ta et særskilt ansvar for tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømessige aspekt i disse prosjektene eller operasjonene.

Tilbys ved:

 • Haugesund