× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du helsearbeidar og vil utvikle fagkompetansen din? Med master i kunnskapsbasert praksis får du kunnskapen du treng for å bli ein fagleg pådrivar på arbeidsplassen din.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Programmet har opptak annakvart år, og neste opptak er i 2021.

Samfunnet har behov for godt utdanna helsepersonell med evne til å identifisere praksisnære og relevante spørsmål. Utdanninga gir deg kompetanse til å vidareutvikle fagfeltet ditt, og til å bidra til utviklings- og endringsprosessar i klinisk praksis. Du lærer også å evaluere gjeldande praksis.

Gjennom studiet lærer du

  • avansert kunnskap innanfor fagfeltet kunnskapsbasert praksis (KBP) og metodane knytta til KBP
  • å ta i bruk forskingsbasert kunnskap innanfor eige fagområde på ein kritisk og analytisk måte
  • å kritisk vurdere og analysere faglege og vitskaplege problemstillingar

Undervisningsopplegg

Undervisninga er samlings- og nettbasert, med seminar, samlingar og gruppearbeid. Du vil også bli invitert til å delta på relevante fagseminar utanom oppsett undervisningstid.

 

Delar av undervisninga blir halde av internasjonale forelesarar, og vil derfor vere på engelsk.

Informasjon om opptak

Neste opptak 2021

Vidare studium

Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsprogram.

Karrierevegar

  • Du blir kvalifisert for arbeid med leiing, utviklingsarbeid, undervisning og formidling i helsesektoren.
  • Du tileignar deg allsidige kunnskapar innan forskingsmetode, forsking og vitskapleg tenking.

Utveksling

Du kan søke om eit studieopphald i Danmark som ein del av utdanninga.

Kvalifikasjon/tittel

Master i kunnskapsbasert praksis

Tilbys ved:

  • Bergen