× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i klinisk sjukepleie har klinisk fagleiing som felles, overordna perspektiv. Det inneber at utdanninga har som mål å utdanne sjukepleiarar som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjere sjølvstendige, forskningsbaserte vurderingar og avgjerder i komplekse situasjonar.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Om studiet

Sjukepleiarar er nøkkelpersonar innan helsetenesta, og helsetenesta har eit økt behov for sjukepleiarar med spesialkompetanse innan klinisk arbeid, som i tillegg kan initiere og delta aktivt i fagleg utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseleiing.

Målgruppe

Målgruppa for studiet er sjukepleiarar som vil ta mastergrad innan ein av de følgjande spesialitetane:

  • Helsesøster (opptak høst 2017)
  • Barnesjukepleie (opptak høsten 2017
  • Intensivsjukepleie (opptak høst 2017)
  • Operasjonsjukepleie (opptak høst 2017)
  • Anestesisjukepleie (opptak høst 2018)
  • Kardiologisk sjukepleie (ikke fastsatt tidspunkt)
  • Diabetessjukepleie (ikke fastsatt tidspunkt)

Sjukepleiarar som ønsker eit kortare studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som helsesøster (i samsvar med rammeplanen, etter 60 SP) eller spesialisering som diabetessjukepleiar eller kardiologisk sjukepleiar etter 60 studiepoeng. Kvalifikasjon som anestesi-/barne-/intensiv-/operasjonssjukepleiar oppnår du etter 90 studiepoeng (i samsvar med rammeplanen).

Studiested og praksis
Master i klinisk sykepleie tilbys med spesialitet intensiv- eller operasjonssykepleie i Bergen, Førde, og Haugesund høsten 2017. Ved opptak velger søkere spesialitet og så region. Studiet og praksis gjennomføres i den region søker er tatt opp. Det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregion.

Undervisningsopplegg

Gjennom studentaktive læringsformer forventar vi at du tar medansvar både for di eiga og medstudentane si faglege utvikling og læring.

Arbeidsformene vekslar mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløysing relatert til praksisnære problemstillingar. Kritisk refleksjon over samanhengar mellom teoretiske perspektiv og fagutøving blir vektlagt. Noe undervsining vil bli strømmet og det vil bli lagt opp til dialog og sammarbeid med studenter på andre campus.

Formidling av kunnskap gjennom skriving, samt muntlege fremlegg med opposisjon er vektlagt. Du vil lære å søkje og bruke best tilgjengelege kunnskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sjukepleie og norsk autorisasjon som sjukepleiar. I tillegg krevs det minst 1 års sjukepleiefageg praksis for spesialitetane helsesøster, diabetessjukepleiar eller kardiologisk sjukepleie. For spesialitetane anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssjukepleie krevs det minst 2 års sjukepleiefagleg praksis.

Informasjon om opptak

1. mars 2018

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtalar knytt til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtalar med institusjonar i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen. Det er også utvekslingsavtalar med institusjonar i Etiopia, Canada, Belgia. Sjekk med utdanninga di kvar dei har avtalar.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie