Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

5

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Da kan du spesialiserer deg for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familiene deres, primært på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Helsesykepleie er en del av masterprogrammet i klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen helsesykepleie.

Inntil 5 studieplasser er reserverte for søkere som dokumenterer behov for helsesykepleier i egen bostedskommune. Dette gjelder primært søkere fra Vestland fylke og deler av Rogaland.  

Du lærer:

 • om helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og familiene deres
 • å veilede og undervise helsepersonell
 • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
 • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

De første 60 studiepoengene av mastergraden er på heltid over to semester. De avsluttende 60 studiepoengene er på deltid (67 %) over 1,5 år. Etter fullført 1. år og før oppstart av siste 1,5 studieår må du regne med noe ventetid.

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Undervisningsopplegg

I første studieår har du ti uker praksis innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Praksisen er fordelt på tre uker i høstsemesteret og syv uker i vårsemesteret. Du arbeider 30 timer per uke i praksisperiodene. Vi har primært praksisplasser i Bergen og Vestland fylke.

Opptaksinformasjon

1. mars

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten...

 • har spesialisert innsikt og handlingskompetanse til å mestre komplekse situasjoner innen sin spesialitet
 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens oppfølgings- og behandlingstilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestenivåer
 • analyserer og vurderer klinisk faglige og vitenskapelig problemstillinger

Ferdigheter: Kandidaten...

 • samhandler med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • anvender omfattende kunnskapssøk relatert til spesifikke kliniske spørsmål og samler passende og relevant kunnskap fra forskjellige kunnskapskilder
 • gransker kritisk eksisterende teorier, metoder og praksis innenfor fagområdet.
 • planlegger og gjennomfører et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • arbeider kunnskapsbasert, det vil si planlegger og utøver sykepleie basert på kritisk vurdert forskning, erfaringskunnskap og pasientens/brukerens preferanser og behov
 • anvender sine kunnskaper i klinisk audit eller andre metoder for kvalitetsforbedring til å vurdere resultater og utvikle forbedrede prosedyrer i helsetjenesten og kvalitetssikre sykepleietjenesten

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • anvender sine faglige kunnskaper kritisk og reflekterer over egen klinisk praksis
 • forklarer etiske begrensninger, utviser kritiske vurderinger og viser veloverveid innsikt i etiske dilemmaer i det helsefaglige arbeidet
 • underviser og formidler sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og fagtidsskrifter
 • deltar i offentlige debatter om eget fagområde, både nasjonalt og internasjonalt

En kandidat med studieretning helsesykepleier, skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter gjennomført 60 sp:

Kunnskap: Kandidaten...

 • utøver helsesykepleiers arbeid ut i fra en forståelse av at det er ulike perspektiv på helse
 • vurderer barn og unges fysiske og psykososiale utvikling i et økologisk perspektiv og iverksetter helsefremmende og forebyggende tiltak
 • vurderer og påvirker ulike faktorer som virker inn på befolkningens helse

Ferdigheter: Kandidaten...

 • planlegger, administrerer og utvikler helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser og lokale forhold
 • utøver helsesykepleiers arbeid med utgangspunkt i befolkningens behov og i samarbeid med befolkningen
 • deltar aktivt i og påvirker kommunens helseplanlegging, dokumenterer skriftlig og formidler kunnskap om helseforhold til lokale beslutningsmyndigheter og andre etater
 • utvikler og kvalitetssikrer helsesykepleiers arbeidsområder
 • initierer og deltar i et forpliktende tverrprofesjonelt og sektorovergripende samarbeid

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • reflekterer over og tar standpunkt til sykepleiefaglige verdier og etiske dilemma, er bevisst egne verdier og normer, og arbeider etisk forsvarlig
 • videreutvikler sin personlige og faglige kompetanse som helsesykepleier
 • bidrar til fagutvikling og forskning innen helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenesten, hovedsakelig innen helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunen. Helsesykepleier sine oppgaver er i vesentlig grad knytt til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom.

Du kan også arbeide med helsetjenester for innvandrere og flyktninger, miljørettet helsevern og med smittevernarbeid. Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie - Helsesykepleie