× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap favoritt ikon

Universitet og høgskole
Klinisk helse- og omsorgsvitenskap er et disiplinbasert masterstudium. Det er forankra i helse- og omsorgsvitenskaplig tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområdene helse- og omsorgsetikk.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Studiet er aktuelt for deg som er helse- eller sosialarbeider, og som møter brukere/pasienter og pårørende.

Gjennom studiet lærer du:

  • å ta i bruk helse- og omsorgsvitenskap til å skape innovasjon og nytenking i klinisk praksis
  • om samhandling mellom den profesjonelle omsorgsgiveren og mennesker i vanskelige livssituasjoner

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng (stp.) og går over tre-fire år. Modul 1 og 3 består av obligatoriske emner på totalt 90 stp. Modul 2 består av valgfrie profilemner med et omfang på 30 stp.

Søkere som har relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høyere grads nivå, kan søke om innpass/fritak for hele eller deler av modul 2. Studiebelastning ved innpass/fritak vil være på 15 stp. per semester. Søkere som ikke har relevant utdanning som gir grunnlag for innpass/fritak, må påregne full studiebelastning (30 stp.) i to semester av utdanninga, og halv studiebelastning (15 stp.) i de andre semestrene.

Modul 1 og 3 kombinerer samlingsbasert og nettbasert undervisning. Samlingene vil primært foregå på campus Stord. I modul 2 vil undervisningen være tilknyttet valgte profilemner (Stord eller Haugesund).

Les mer utfyllende informasjon om valgemne (modul 2)

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller tilsvarende utdanning.

Minstekrav for opptak er karakteren C som vektet gjennomsnittskarakter.

Ett år klinisk praksis (i minst 50 prosent stilling) etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Dersom du har tatt minst 30 studiepoeng relevant videreutdanning kan poengsummen din beregnes på grunnlag av denne. Så lenge du sender inn karakterutskrift på slik utdanning i tillegg til vitnemålet ditt, vil HVL automatisk sjekke hva som gir best uttelling for deg.

Informasjon om opptak

: Neste planlagte oppstart er høsten 2020

Karrierevegar

Aktuelle karriereveier er klinisk forskning og utviklingsarbeid, undervisning og ledelse.

Utveksling

Du kan søke om eit studieopphald i Finland som ein del av utdanninga.

Kvalifikasjon/tittel

Mastergrad i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Tilbys ved:

  • Haugesund
  • Stord