× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i jordmorfag - påbygg favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du jordmor og brenn for å utvikle jordmorpraksisen og fagfeltet?

Studienivå

Høgare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

45

Semester

3

Om studiet

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetansen og ferdigheitene du treng for å bruke forskingsbasert kunnskap, analyse og innovasjon for å vidareutvikle fagfeltet.

Du lærer blant anna om:

  • vitskapsteori og metode
  • jordmorfaglege og forskingsetiske problemstillingar knytt til familien og det nyfødde barnet
  • spesialisert kunnskap om jordmorfaget, helse og tverrfagleg samarbeid
  • korleis planlegge og utøve jordmorfaget ut frå kunnskapsbasert forsking
  • kritisk vurdering om beste praksis knytt til pasienten sine ønskjer og behov

Undervisningsopplegg

Du får ei variert og studentaktiv undervisning med forelesningar i plenum, digitale ressursar, videokonferansar, diskusjonsforum, studentseminar, gruppearbeid, rettleiing av skriftleg arbeid og sjølvstudium.

Undervisninga føreset at du deltek aktivt med medstudentane dine, både i diskusjonar og ved å kritisk reflektere over samanheng mellom teori og erfaring frå praksis.

Informasjon om opptak

15. mars

Kvalifikasjon/tittel

Master i jordmorfag

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger