× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i jordmorfag favoritt ikon

Universitet og høgskole
Jordmorfaget er først og fremst knytt til svangerskap, fødsel, barseltid og kvinnehelse.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterutdanning i jordmorfag skal gjere deg rusta til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødande og barselkvinner. Vi har som mål å utdanne sjølvstendige jordmødrer med høg klinisk kompetanse, som kan medverke i forskings- og utviklingsarbeid. Målet med masterutdanninga er å fremme helsa til kvinner og nyfødde barn. Vi skal utdanne jordmødrer som utfordrar og utviklar kunnskapen om kvinners reproduktive helse.

Undervisningsopplegg

Under studiet møter du varierte læringsformer som gruppearbeid, seminar, forelesing, oppgåveskriving og simulering, samt klinikkundervisning i praksisstudiet. Enkelte teoretisk emne er digitale/nettbaserte. Masteroppgåva i jordmorfag skal vere eit sjølvstendig arbeid, der du kan samarbeide og fordjupe deg i eit tema saman med ein medstudent.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sjukepleie (180 studiepoeng), autorisasjon som sjukepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

Som autorisert jordmor kan du jobbe både nasjonalt og internasjonalt på ulike nivå i helsetenesta. I Noreg vil dette i all hovudsak vere delt mellom kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta og ulike private bedrifter. Rådgiving, rettleiing og undervisning utgjer ein viktig del av det å vere jordmor.

Utveksling

Utdanninga er med i internasjonale nettverk som gjer at våre studentar kan reise på utveksling til utanlandske institusjonar. Utveksling skjer i andre studieår, og varer frå fire til åtte veker.

Kvalifikasjon/tittel

Master i jordmorfag

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger