× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i Brannsikkerheit - deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Brannsikkerhet blir stadig viktigere, og behovet for kunnskap og kompetanse innen dette feltet er sterkt økende. Studiet har som mål å tilføre næringsliv og samfunn gode kandidater som gjennom sin dybdekunnskap innen fagfeltet, kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Et av de viktigste aspektene i denne sammenhengen er tiltak for å redusere sannsynligheten for store ulykker. Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om særleg interessante branntekniske problemstillinger.

Undervisningsopplegg

Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid eller fulltid. Mer om fulltidsstudiet.

Tar du utdanningen på deltid, har du anledning til å kombinere studiene med jobb. Deltidsutdanningen har samme innhold, undervisningsopplegg og opptakskrav som heltidsutdanningen, men du tar emnene over 8 semestre i steden for 4.

Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Masterstudiet dekker følgende hovedtema:

 • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
 • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
 • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
 • Brannsikkert design
 • Brannteknisk risikovurdering
 • Mennesker si adferd ved brann og evakuering
 • Beredskap
 • Brannvern i bedrifter og kommuner
 • Kommunikasjon og ulykkesgransking

Opptakskrav

For å komme inn på studiet, må du ha bachelorgrad innenfor brannsikkerhet. Søkere med andre ingeniørutdanninger som har tatt følgjande to emner (eller tilsvarande), vil bli vurdert individuelt:

- ING2043 Branndynamikk
- ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem

Minstekrav for opptak er karakteren C som vektet gjennomsnittskarakter for alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

Søkere til engelskspråklige videreutdanninger eller masterprogram må dokumentere engelskkunnskap på høyere nivå med ett av følgende alternativer:

a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre.

b) International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6.0 poeng.

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 550 poeng for Paper-based test (PBT), minst 213 poeng for Computer-based test (CBT), eller minst 80 poeng for Internet-based test (IBT).

d) Annen dokumentasjon kan godkjennes etter individuell vurdering.

Informasjon om opptak

15. april for norske søkere/søkere fra Norden. 1. mars for søkere utenfor Norden.

Karrierevegar

Masterstudiet i brannsikkerhet er primært en profesjonsutdanning som skal sette deg i stand til å løse avanserte og komplekse brannsikkerhetsrelaterte oppgaver innen industri, offentlig forvaltning, brannvesen, rådgivingsfirma og forsikringsselskap.

Fullført studium kvalifiserer for forskings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og danner grunnlag for videre doktorgradsstudier.

Utveksling

Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med. HVL har nylig inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og UNI Magdeburg.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Brannsikkerhet

Tilbys ved:

 • Haugesund