× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i Brannsikkerheit favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Brannsikkerhet blir stadig viktigere, og behovet for kunnskap og kompetanse innen dette feltet er sterkt økende. Studiet har som mål å tilføre næringsliv og samfunn gode kandidater som gjennom sin dybdekunnskap på fagfeltet, kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Et av de viktigste aspektene i denne sammenhengen er tiltak for å redusere sannsynligheten for store ulykker. Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om interessante branntekniske problemstillinger.

Undervisningsopplegg

Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid. Mer om deltidsstudiet.

Første studieår i fulltidsstudiet, består av fordypning i teoretiske tema i form av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver, med ca seks intensive undervisingsuker i semesteret. Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Masterstudiet dekker følgende hovedtema:

 • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
 • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
 • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
 • Brannsikkert design
 • Brannteknisk risikovurdering
 • Mennesker sin adferd ved brann og evakuering
 • Beredskap
 • Brannvern i bedrifter og kommuner
 • Kommunikasjon og ulykkesgransking

Informasjon om opptak

Søknadsfrist:

For søkere utenfor EU/EØS: 1. desember 2019

Søkere fra EU/EØS: 1.mars, 2020

Norske søkere: 15.april, 2020

Karrierevegar

Masterstudiet i brannsikkerhet er primært en profesjonsutdanning som skal sette deg i stand til å løse avanserte og komplekse brannsikkerhetsrelaterte oppgaver innen industri, offentlig forvaltning, brannvesen, rådgivingsfirma og forsikringsselskap.

Fullført studium kvalifiserer for forskings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og danner grunnlag for videre doktorgradsstudier.

Utveksling

Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med. HVL har nylig inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og UNI Magdeburg.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Brannsikkerhet

Tilbys ved:

 • Haugesund