Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

8

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vil du være med å påvirke framtidens barnehage og kunnskapsutvikling i barnehagen? Da er dette en utdanning for deg!

Master i barnehagekunnskap omfatter forskningsbasert kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør, om barndom, og om barnehagen som en pedagogisk og samfunnsmessig institusjon.

Utdanningen setter søkelyset de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også i et internasjonalt perspektiv. Disse utfordringene er bland annet knyttet til bærekraft, mangfold, innovasjon og samhandling.

En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktører sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram.

Utdanningen har et nært samarbeid med forskningssenteret BARNkunne ved at samtlige av faglærerne er deltakere i forskningssenteret og ved at studentene tar del i ulike forskningsgrupper i løpet av studiet (jfr. emne MBA514).

Studiet er bygd opp til å tas på deltid over 8 semester (4 år), men det er mulig å ta studiet på heltid over 4 semester (2 år).

På deltid over 8 semester ser studiet slik ut:

Det er mulig å tilpasse studieløpet så det kan gjennomføres på kortere tid.

På forkortet tid over 4 semester (2 år) ser studiet slik ut:

Studenter som ønsker et tilpasset løp, må ta kontakt med studieveileder for masterprogrammet etter opptak på programmet.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid, litteraturstudium, veiledning og deltakelse i forskningsgrupper. Du deltar aktiv og selvstendig i undervisningsformene.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, felles prosjektarbeid, litteraturstudium og veiledning. Du deltar aktiv i undervisnings- og læringsarbeid.

Det er ikke krav til praksis i tradisjonell forstand, men du skal delta i forskningsgrupper og gjøre mindre feltarbeid.

Opptaksinformasjon

1. mars

Ny frist 15. april 2021

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om barnehagens tradisjon og samfunnsmandat i fortid og nåtid, og barnehagen som lærings- og danningsarena
 • har forskningsbasert kunnskap om barndomsforståelser og kulturelt mangfold
 • kan analysere faglige problemstillinger og anvende ny kunnskap til kvalitetsutvikling av barnehagen
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode, forskningsetiske retningslinjer og profesjonsetikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere forskningsbasert og praksisutforskende utviklingsarbeid i barnehagen
 • kan analysere og gjennomføre en selvstendig vurdering av etiske aspekter ved allerede gjennomførte og eksisterende forsknings- og utviklingsprosjekter innen barnehagefeltet
 • kan utvise avansert profesjons-etisk kompetanse i barnehagefeltet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk og selvstendig reflektere og analysere over læreplanarbeid og politiske dokumenter som har relevans for barnehagesektoren
 • kan identifisere og drøfte betydningen av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid for den norske barnehagekonteksten
 • kan på en kritisk og selvstendig måte vurdere etiske dilemmaer i utvikling av kvaliteten i barnehagen
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser, og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Karrieremuligheter

 • Fullført utdanning kvalifiserer for ledelse av kvalitetsutvikling i barnehager.
 • Du blir også kvalifisert for arbeid med evaluering og utredning, samt undervisning i barnehagepedagogiske fagområder i videregående skole, høgskole, universitet og i barnehagesektoren.
 • Utdanningen kvalifiserer til deltakelse i forskningsbasert utviklingssamarbeid mellom barnehagefeltet og forskningsinstitusjoner.
 • Utdanningen kvalifiserer for videre forskerkarriere. Fullført grad med særlig godt resultat kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Alle utdanninger innen