× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i barnehagekunnskap favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du barnehagelærar eller førskulelærar, og vil styrke kompetansen din til å bruke forsking og vere ein pådrivar for fagleg utvikling i barnehagen? Då kan dette masterstudiet vere noko for deg.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Barnehagekunnskap omfattar kunnskap om barn, om barnehagen som institusjon og om barnehagelæraren som profesjonell, relasjonell og kulturell aktør. I barnehagekunnskap inngår også fagdidaktiske kunnskapar og erfaringar med røtter i ei rekkje fagdisiplinar, tilpassa barn i barnehagens kontekst.

Utdanninga set fokus på innhald og oppgåver til barnehagen, og gjer deg på den måten rusta til å møte dei særlege utfordringane som barnehagesektoren står overfor i dag.

Ein bærebjelke i utdanninga er utviklinga av eit kritisk og granskande perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitskapleg praksis i seg sjølv, og på ulike aktørar sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram.

Undervisningsopplegg

Praksisomgrepet tolkast vidt, og vil kunne omfatte utprøving av didaktiske opplegg i HVL sine praksisbarnehagar, hospitering i barnehageadministrasjonen eller i UH-sektoren og undersøkjande feltarbeid. Desse ulike formene for aktiv deltaking og praksis inngår i valemna i andre semester.

Opptakskrav

Bachelor i barnehagelærar- eller førskulelærarutdanning med samla karaktersnitt på minimum C.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

  • Fullført utdanning kvalifiserer for leiing av kvalitetsarbeid i barnehagar og i barnehageadministrasjon.
  • Du blir også kvalifisert for undervisningsarbeid i barnehagepedagogiske fagområde, fordjupingar i barnehagelærarutdanning og formidling i barnehagesektoren.
  • Utdanninga kvalifiserer for deltaking i barnehageforsking. Fullført grad med særleg godt resultat kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Utveksling

Eit av valemna, interkulturell pedagogikk og glokale praksisar, tilbyr moglegheit for å gjere feltarbeid knytta til ein av HVL sine samarbeidspartnarar i Kina. I tillegg er det mogleg å ta valemne i andre semester ved ein samarbeidsinstitusjon i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnehagekunnskap

Tilbys ved:

  • Bergen