× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Logistikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
I dagens konkurransesamfunn spelar logistikk ei stadig viktigare rolle, og transport og lagring kan vere avgjerande for lønnsemda til ei bedrift. Dette studiet gir deg ei grundig fordjuping innan fagområdet logistikk.    

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Å få produkt organisert, transportert, lagra og gjort tilgjengeleg på effektive og rasjonelle måtar er avgjerande både for økonomi og konkurransekraft.

 

Gjennom studiet får du

 

  • oversikt over heilskapen i logistikk-kjeda
  • innsikt i dei ulike funksjonane i logistikkområdet og Supply Chain Management
  • inngåande kjennskap til aktuelle metodar og teknikkar innan logistikkområdet

 

Under føresetnad om tilstrekkeleg tal deltakarar, vil det bli arrangert studietur til utlandet i september/oktober.

 

Dersom du tar bachelor i økonomi og administrasjon ved HVL, kan du ta logistikk som 3. året ditt.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, ekskursjonar, gjesteforelesingar, oppgåver og caseløysing. Du vil få oppgåver der du skal studere logistikksystema i ulike bedrifter. I 2. semester skriv du prosjektoppgåve der du skal analysere reelle, praktiske problem for ei verksemd.

 

I emne der det blir krevd forprøvar (innleveringar eller øvingar på datalab), må desse vere godkjende før du kan gå opp til eksamen.

Opptakskrav

Høgare utdanning på minimum 120 stp. innanfor teknologiske/økonomiske/IT-fag, inkludert grunnleggande kunnskapar i bedriftsøkonomi, statistikk og organisasjonsfag.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Det er stor mangel på logistikk-kompetanse i næringsliv og offentleg sektor, og personar med logistikkutdanning er ettertrakta på arbeidsmarknaden.

 

Du blir kvalifisert for interessante jobbar innan innkjøp, lager, transport, produksjonsplanlegging med meir.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i logistikk

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger