× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Jus, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Juridisk kunnskap er etterspurd både i offentleg og privat sektor. Jus årsstudium kan enten vere starten på eit bachelor- eller masterstudium i jus, eller inngå i ei anna utdanning der du ønskjer særlege kunnskapar i juridiske emne.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet gir deg ei innføring i juridiske metode og grunnleggande reglar innan offentleg- og privatrett.

Du lærer

  • om juridisk metode, som er den framgangsmåten juristar brukar for å løyse rettsspørsmål. Dette er også ein generell metode for sakleg og strukturert argumentasjon, som kan vere nyttig innanfor andre område enn jus. 
  • om innhaldet i rettsreglar på område som kontraktsrett, forvaltningsrett og familierett
  • korleis rettssystemet er bygd opp
  • korleis tolke rettsreglar og nytte dei til å løyse rettslege problemstillingar

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, seminar, gruppearbeid, øvingsoppgåver, munnlege presentasjonar og skriftleg arbeid.

Juridisk arbeid handlar om å bruke språket raskt, med høg presisjon og god forståing. For å oppnå gode resultat i studiet er det derfor ein føresetnad at du har gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar.

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

33.30 (primær)
41.50 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203246

Lignende utdanninger