× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innføring i rettleiing favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du auke rettleiingskompetansen din? I denne vidareutdanninga lærer du meir om rettleiingsfeltet, og korleis du kan bruke rettleiing i ulike arbeidssituasjonar.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheiter til bruk i rettleiingssituasjonar, og passar for deg som er praksisrettleiar, kontaktsjukepleiar eller har ein annan jobb der rettleiing er ein del av arbeidskvardagen din.

Du lærer om:

  • rettleiingsomgrepet og rettleiingstradisjonar
  • rettleiing i lys av ulike perspektiv på læring
  • strategiar og metodar i coaching/rettleiing
  • handlings- og refleksjonsmodellen og meisterlære
  • situasjonsavhengig rettleiing
  • kommunikasjon og relasjonar
  • makt og etikk i rettleiing

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, øving i grupper, rettleiing og skriftleg arbeid. Det er lagt opp til 4 samlingar á 2 dagar, og arbeid mellom samlingane.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen foregå gjennom den digitale læringsplattformen Canvas.

Opptakskrav

Treårig høgare utdanning og eit års yrkespraksis etter fullført utdanning.

Informasjon om opptak

: Ikkje opptak i 2019

Kvalifikasjon/tittel

Fullført studium 15 studiepoeng