× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du jobbe i idretten eller studere vidare for å undervise i idrett og kroppsøving i skuleverket? Bachelor i idrett og kroppsøving passar godt for deg som vil bli kroppsøvingslærar, trenar, leiar i idrettsorganisasjonar eller jobbe innan den kommersielle treningsbransjen. Gjennom studiet kan du også ta trenarutdanning i fotball.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet passar for deg som er opptatt av idrett og læring hos elev, utøvar, trenar eller lærar. Gode lærings- og treningsfasilitetar på campus dannar ei unik ramme for klasseromma me brukar i utdanninga. I tillegg er det kort veg til fantastsk natur som Sogndalsfjella, Sognefjorden og Jotunheimen.

Gjennom studiet lærer du:

  • å bygge opp idrettsaktivitetar i skule og fritid
  • å planlegge, gjennomføre og analysere fysisk trening
  • om idrettsfordjuping, ferdigheitslæring, coaching og sport, kultur og leiing
  • om idrettsaktivitetar som ballspel, fotball, symjing, basistraning og nærfriluftsliv
  • å bruke vitskapleg litteratur i arbeid med bacheloroppgåva og andre oppgåve

Dersom du vil ta trenarutdanning i fotball, vel du fordjuping fotball som valemne i 6. semester. Arbeidskrav og praksis i 2. og 3. år vil vere retta mot fotballfeltet, og du skriv bacheloroppgåve retta mot fotballfeltet

Det første studieåret utgjer årsstudium i idrett. Har du årsstudium i idrett, personlig trener eller tilsvarande, kan du søke opptak direkte til 2. studieår. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom teoretisk undervisning og praktisk aktivitet, med forelesingar, praktiske økter, prosjekt- og gruppearbeid, individuelle oppgåver, individuell rettleiing og praksis. Det blir lagt vekt på studentaktiv læring og eigeninnsats.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Karrierevegar

Utdanninga gir deg kompetanse til å t.d. jobbe med idrett i idrettsorganisasjonar, den kommersielle treningsbransjen, offentleg sektor, private føretak. Ønsker du å jobbe vidare med forsking knytt til fysisk aktivitet og helse kan du bygge på med ei masterutdanning. Med praktisk-pedagogisk utdanning er du kvalifisert til å undervise i idrett og kroppsøving i skuleverket.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 6. semester. Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer!

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

34.60 (primær)
34.10 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203485

Lignende utdanninger