× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Denne utdanninga passar for deg som er oppteken av helse og fysisk aktivitet, og korleis vi kan møte helseutfordringane vi har i samfunnet i dag. Studiet har ein helsefagleg profil der du lærer om samanhengar mellom livsstil og helse på individ- og samfunnsnivå.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Gode lærings- og treningsfasilitetar på campus dannar ei unik ramme for klasseromma vi brukar i utdanninga. I tillegg er det kort veg til fantastisk natur som Sogndalsfjella, Sognefjorden og Jotunheimen.

Gjennom studiet lærer du:

  • om livsstilssjukdomar, folkehelse og folkehelsearbeid
  • om kroppens fysiologi
  • korleis fysisk aktivitet og inaktivitet påverkar kroppen
  • korleis fysisk aktivitet kan brukast i førebuing, rehabilitering og opptrening
  • å planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening for ulike målgrupper
  • å bruke vitskapleg litteratur i arbeid med bacheloroppgåva og andre oppgåver

Det første studieåret er det same som årsstudium i idrett. Har du årsstudium i idrett, personlig trener eller tilsvarande, kan du søke opptak direkte til 2. studieår. Du søker opptak til 2. studieår gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom teoretisk undervisning og praktisk aktivitet, med forelesingar, praktiske økter, prosjekt- og gruppearbeid, individuelle oppgåver, individuell rettleiing og praksis. Det blir lagt vekt på studentaktiv læring og eigeninnsats.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Karrierevegar

Utdanninga gir deg kompetanse til å t.d. jobbe som idrettspedagog, treningsrettleiar eller fysisk aktivitet- og helserådgivar både i offentleg og privat sektor, mellom anna ved opptreningssenter, frisklivssentralar og i treningssenterbransjen. Ønsker du å jobbe vidare med forsking knytt til fysisk aktivitet og helse, kan du bygge på med ei masterutdanning Med praktisk-pedagogisk utdanning er du kvalifisert til å undervise i idrett og kroppsøving i skuleverket.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 6. semester. Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer!

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203486

Lignende utdanninger