× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Historie, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som historiestudent går du på oppdagingsferd i fortida, og du lærer kva som har forma dagens samfunn.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Innsikt i fortida er avgjerande for å forstå kva som skjer i dag, frå dei store globale spørsmåla til lokalsamfunnet du tilhøyrar. Du forstår meir om kvifor menneske i fortida tenkte og handla som dei gjorde. Du studerer alle sider av samfunnet – frå politikk, økonomi og teknologi til kultur, idear og sosiale forhold. Du skaffar deg verdfull praksis frå arbeidslivet, og du får trening i å skrive fagtekstar.

I Sogndal kjem du i eit oversynleg studentmiljø der du får god kontakt med faglærarane.

Du lærer

 • om eldre og nyare historie, norsk, europeisk og global historie og lokalhistorie
 • om globalisering og korleis ulike samfunn har møtt utfordringar som framleis er dagsaktuelle, som konsekvensar av konflikt og migrasjon, teknologisk utvikling og utfordringar knytt til klima- og miljøendringar
 • historievitskapleg metode og kjeldekunnskap og blir betre rusta til å avsløre falske nyhende
 • korleis du kan bruke og formidle historiefagleg kunnskap gjennom skriving og yrkespraksis

I det valfrie studieåret står du fritt til å velje eit årsstudium, eller setje saman ulike emne frå HVL eller andre utdanningsinstitusjonar innan- eller utanlands. I fordjupingsåret skriv du bacheloroppgåve om eit historisk emne du interesserer deg for.

1. studieår er identisk med historie årsstudium. Med fullført årsstudium i historie kan du søkje opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppediskusjonar, oppgåveskriving med rettleiing, munnlege presentasjonar, ekskursjonar, arbeidspraksis og øving i formidling til ulike målgrupper.

Historiefaget set store krav til kjeldekritikk, og vi har fokus på logisk tenking, rasjonell argumentasjon, kritisk analyse av tekstar og tydeleg kommunikasjon.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du er endå betre rusta for arbeidslivet om du tek ein master. Historie bachelor kvalifiserer for opptak på historie master og somme andre masterstudium ved norske og utanlandske universitet og høgskular. Ved ein del masterstudium er det krav om ex.phil. og ex.fac. Dette kan du ta i det valfrie studieåret.

Med master kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli lærar.

Karrierevegar

Kompetansen du får med ein bachelor i historie er stadig meir etterspurd av arbeidsgjevarar: å kunne tenkje sjølvstendig, forstå endringsprosessar i samfunnet og tileigne seg, analysere, systematisere og formidle store informasjonsmengder.

Du kan mellom anna jobbe med

 • prosjektarbeid, rådgiving, opplæring og saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • strategi-, analyse- og informasjonsarbeid i næringslivet
 • arkiv, museum, media og forlag
 • lærar (krev master og PPU)
 • kommunikasjon, marknadsføring og nye media
 • kultur, underhaldning og reiseliv
 • politikk, organisasjonar, internasjonalt arbeid, stiftingar og tenkjetankar
 • sjølvstendig arbeid som konsulent, frilansar eller gründer

Les meir og sjå kva tidlegare studentar arbeider med.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 3. og/eller 4. semester.

Tilbys ved:

 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  25

  Søknadskode (SO)

  203513
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  203481