× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i klimaendringar, naturkatastrofar og endringar i landskapet rundt deg? Det er eit stort behov for geologar med kompetanse på farar som skred, flaum, tsunami og ustabile grunnforhold.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Er du interessert i klimaendringar, naturkatastrofar og endringar i landskapet rundt deg? Det er eit stort behov for geologar med kompetanse på farar som skred, flaum, tsunami og ustabile grunnforhold.

Vi er tett på bre, fjell og fjord, og brukar naturen rundt Sogndal som klasserom gjennom ekskursjonar og feltarbeid.

Gjennom studiet lærer du

 • om geologi og geologiske prosessar som skaper både jordas indre og landskapet på overflata
 • om geofarer som skred (i fjell og lausmassar), flaum, jordskjelv og tsunami , samt korleis desse kan avdekkast og overvakast
 • om klimaendringar, brear og snøskred
 • om geologiske ressursar som mineral, vatn, olje og grunnvarme
 • å bruke geologiske verktøy som kart, GIS, GPS og geofysiske metodar
 • å lage geologiske kart (skredfare, lausmassar, grunnfjell og strukturar i fjell)

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid, både individuelt og i grupper.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi byrjar på neste emne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og eitt av følgjande krav:
 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 + 2
 • Kjemi 1 + 2
 • Biologi 1 + 2
 • Informasjonsteknologi 1 + 2
 • Geofag 1 + 2
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Eksempel på potensielle arbeidsgivarar:

 • Statlege etatar: NVE, Statens Vegvesen, Bane Nor, Statkraft, Statnett, NGU
 • Konsultentselskap: Aslpan Viak, COWI, Multiconsult, Norconsult, Sweco, Rambøll, Skred AS, Geovita, Golder, Mannvit, NGI
 • Planleggarstillingar i kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen
 • Entreprenørselskap: Contexo, Mesta, Veidekke

Les om geologyrket på utdanning.no.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Tilbys ved:

 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203469

Lignende utdanninger