× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Denne vidareutdanninga gir deg innsikt i samanhengane mellom fysisk aktivitet og fysisk aktiv leik og barna si heilskaplege utvikling, læring og helse.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Innhaldet i studiet er sentrert rundt ulike perspektiv på fysisk aktivitet, leik og korleis ulike aktivitetar kan fremme barn si fysiske, motoriske, kognitive og emosjonelle utvikling. Du vil arbeide med tilrettelegging for fysisk aktiv leik og korleis fysisk aktiv leik kan integrerast i ulike fagområde, slik at alle barn opplever utfordring og meistring på tvers av ulike føresetnadar for deltaking i det fysiske og sosiale fellesskapet.

Studiet er bygd opp av to emne på 15 sp kvar, der Fysisk aktiv leik i barnehagen går i haustsemesteret og Barnehagelærarrolla og pedagogisk arbeid med fysisk aktiv leik går i vårsemesteret.

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage. Du kan søke om tilretteleggingsidler gjennom Udir.

Undervisningsopplegg

Studiet legg opp til ei kopling mellom teori og praksis, der du vil få oppgåver og pedagogisk utviklingsarbeid som skal gjennomførast i eigen barnehage.

Begge emna vil ha 3 samlingar på hausten og 3 samlingar på våren.

Informasjon om opptak

1. mars

Tilbys ved:

  • Sogndal