× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fjords and Glaciers favoritt ikon

Universitet og høgskole
Fjords and Glaciers er eit studium for deg som er glad i natur og friluftsliv, og som vil lære meir om friluftsliv i ein pedagogisk kontekst, miljøspørsmål, norske tradisjonar og naturen sin påverknad på kulturlivet i Noreg.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Om studiet

Den norske tradisjonen for friluftsliv i ein pedagogisk kontekst og koplinga mellom dette og miljøspørsmål er grunnleggande i dette tverrfaglege studiet. 

Gjennom studiet lærer du om:

  • korleis friluftsliv kan brukast i ein pedagogisk kontekst
  • korleis mennesket påverkar naturen
  • korleis vi har brukt naturen gjennom tidene

Du får oppleve det typiske landskapet i Vest-Noreg med fauna og flora, og lære korleis dette landskapet blei danna og endra.

Studiet er tilrettelagt for utvekslingsstudentar, men er også ope for norske søkjarar dersom det er ledige studieplassar. Oppstart føreset tilstrekkeleg tal utvekslingsstudentar.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, utandørsaktivitetar og ekskursjonar, arbeid individuelt og i grupper.

Undervisningsspråket er engelsk.

Utstyrsliste

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Stord