× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Familieterapi og nettverksarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Høgskulen på Vestlandet tilbyr to-årig vidareutdanning på deltid for deg som jobbar med å hjelpe mennesker i håndtering av konfliktfylte relasjonar og utfordrande livssituasjonar.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Målgruppe
Vidareutdanninga er eit tverrfagleg tilbod og vender seg til fagpersonar i helsevesenet, i barne- og familievernet og i skule- og oppvekstsektoren.

Dette er eit tilbod til deg som ønsker å bli betre i å hjelpe menneske i handtering av konfliktfylte relasjonar og utfordrande livssituasjonar i familie, arbeidsmiljø, skule- og nærmiljø.

Sentrale tema i vidareutdanninga

  • Innføring og praktisk øving i sentrale samtalemetodar som Løft, narrativ terapi, systemisk familieterapi og nettverksdialogar
  • Parterapi, nye familiekonstellasjonar, foreldrerettleiing og samlivsstyrkande tiltak
  • Nettverksarbeid og konflikthandtering
  • Mobilisering av familie- og vennenettverk ved kriser og katastrofar
  • Overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar
  • Familiebaserte behandlingsformer ved sjukdom hos barn/ungdom
  • Barn og vaksne som pårørande
  • Tryggleik i samtalar om vanskelege tema

Vidareutdanninga kvalifiserer for jobb som familieterapeut. Studiet kvalifiserer også til inntak på dei to siste åra av masterstudiet i familieterapi og systemisk praksis ved VID Diakonhjemmet i Oslo.

Organisering

Undervisninga består av 4 vekesamlingar per studieår.
Parallelt med studiet skal studenten ha gjennomført 120 timar rettleiing og kunne dokumentere minimum 100 timar praksis i klinisk arbeid.

Informasjon om opptak

15. april 2020

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning