× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ergoterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ergoterapi handlar om å hjelpe menneske til å meistre aktivitetar i kvardagslivet, ut frå det behovet og dei føresetnadane dei har. Som ergoterapeut arbeider du med menneske i alle aldrar, som har ulike behov for tilrettelegging.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Utgangspunktet til ergoterapeutar ligg i mennesket sitt behov for å vere i aktivitet. Ergoterapeutar er nøkkelpersonell innan kvardagsrehabilitering, og skal tilretteleggje for at ein person eller ei gruppe kan fungere best mogleg i kvardagen.

 

 

Gjennom utdanninga lærer du

 

  • å vurdere menneske sin funksjon, aktivitetsutføring og omgjevnader
  • korleis du brukar tiltak som behandling, opptrening, tilpassing av omgjevnader eller tekniske hjelpemiddel som trengst i heim, arbeid, skule og fritid

 

Du har undervisning knytt til rehabilitering, kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, universell utforming, nevrologi, kroniske sjukdommar og grunngiving for intervensjon.

Undervisningsopplegg

  • 1. studieår: 3 dagar (introduksjonsveke) + 7 veker
  • 2. studieår: 11 veker
  • 3. studieår: 11 veker

 

Du må rekne med reising i fleire av praksisperiodane. Vi har praksisplassar i Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Som ergoterapeut kan du arbeide i helsesektoren, som miljøterapeut, med HMS, samfunnsplanlegging eller utvikling av velferdsteknologi.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 2. og 3. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.00 (primær)
48.00 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203700

Lignende utdanninger