Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2019

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

203822

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Korleis møter vi dagens og framtidas energibehov på ein berekraftig måte? Kva slags energi og teknologi vil bidra til å få fart på det grøne skiftet? Samfunnet treng ingeniørar med eit breitt og heilskapleg syn på problemstillingar knytt til energi og klima. Denne utdanninga gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løysingar.

I løpet av studiet får du kompetanse innan fornybar energi, energidistribusjon, energibruk og -effektivisering for at du som energiingeniør kan bidra aktivt til å møte samfunnets energibehov og klimamål.

Du lærer om fornybare energikjelder, som vindkraft, bio- og solenergi, og om tradisjonelle energikjelder, som vasskraft og fossil energi. Du vil også lære om varmepumper og bruk av hydrogen som framtidig energiberar. Eit anna sentralt tema er effektiv og fleksibel bruk av energi i bygningar og industri.

I 5. semester har du moglegheit å velje blant ulike valfag. Her kan du per i dag velje mellom anna varme, ventilasjon- og kuldeteknikk, computational fluid mechanics, hydrogenteknologi og prosjektleiing. Valfagtilbodet oppdaterast og fornyast fortløpande.

Gjennom studiet får du grunnleggande ingeniørkompetanse som er felles for de ulike ingeniørfaga. Slik gir utdanninga deg evna til å omstille deg til stadig nye arbeidsoppgåver, og energiingeniørar kan jobbe i mange ulike bransjar.

Energistudentenes linjeforening er ei foreining for alle energistudentar på tvers av årskulla ved Høgskulen på Vestlandet. Linjeforeninga skaper eit godt læringsmiljø på tvers av klassane og organiserer både sosiale og faglege arrangement, for eksempel bedriftsbesøk og eit stort årleg energiseminar i vårsemesteret

Undervisningsopplegg

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå emne til emne. Det blir ei blanding av forelesingar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, i tillegg sjølvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav om fysisk oppmøte. IT- og beregningsverktøy blir brukt i aukande grad i studiet.

Nokre av faga har skriftleg eksamen, medan det i andre fag er mappevurdering eller munnleg eksamen.

Laboratorium

Institutt for maskin- og marinfag har fleire laboratorium som vi nyttar oss av. Mellom anna har vi eit solenergilaboratorium knytt eit passivhus, og eit motorlaboratorium med mellom anna en beta-Stirlingmotor, som det kun finnest eit fåtall av i Norge. I forbrenningsmotorane testast biodrivstoff og moderne motorteknologi.

I Marinlab, ein 50 meter slepe- og bølgetank, undersøkast innretningar for tidevatns- og bølgjekraft. Ved hjelp av 3D-scannar og 3D-printar kan ulike modellar konstruerast og byggast. Dessutan disponerer instituttet ei kombinert kraft-varme-eining (micro combined heat and power, CHP) for undersøkingar om energigjenvinning.

Opptaksinformasjon

15. april

Karrieremuligheter

Energiingeniørar jobbar med ulike typar energianlegg, som for eksempel energianlegg i bygg eller fjernvarmenettverk. Dei kan også jobbe som prosjektleiarar og rådgivande ingeniørar for alt som har med effektiv bruk av energi og utvikling av nye former for energidistribusjon å gjere. Energiingeniørar kan bli tilsett både i industrien og i offentlege etatar, men kan også styre sine eigne bedrifter.

Utdanninga gir eit godt grunnlag for vidare studium i fornybar energi i inn- og utland.

Energiingeniørar utdanna ved HVL har fått jobb i bedrifter som Sweco, Multiconsult, ABB, Greenstat, BKK Varme, Norsk Energi, Nordkraft, Asplan Viak, Entro, Norconsult, Rambøll, Lyse og offentleg forvalting som Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Studiet gir eit godt grunnlag for vidare studium i fornybar energi i inn- og utland. Det finnes for eksempel masterstudium i energi ved både NTNU og universiteta i Bergen og Oslo. HVL jobber også med å få eit eige masterprogram i energi innan 2021. I utlandet tilbyr for eksempel Dansk Teknisk Universitet (DTU) i Danmark interessante masterstudium i energi.

Utveksling

Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det. I 5. semester kan du i staden for å ta valgfag ved HVL, reise på utveksling til institusjonar i blant anna Spania, Australia, Canada og USA.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen