× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Energiteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Korleis møter vi dagens og framtidas energibehov på ein berekraftig måte? Kva slags energi vil bidra til å få fart på det grøne skiftet? Samfunnet treng ingeniørar med eit breitt og heilskapleg syn på problemstillingar knytta til energi og klima. Vi gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løysningar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

I løpet av studiet får du kompetanse innan fornybar energi, energidistribusjon, energibruk og -effektivisering for at du som energiingeniør kan bidra aktivt til å møte samfunnets energibehov og klimamål. Utdanninga gir deg evna til å omstille deg til stadig nye arbeidsoppgåver, og energiingeniører kan jobbe i mange ulike bransjer.

 

Du lærer om tradisjonelle energikjelder, som vasskraft og fossil energi, og om nye, fornybare energikjelder, som bioenergi, vindkraft og solenergi. Du vil også lære om varmepumper og bruk av hydrogen som framtidig energibærar. Eit anna sentralt tema er effektiv og fleksibel bruk av energi i bygningar og industri.

Undervisningsopplegg

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå emne til emne. Det blir ei blanding av forelesingar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, i tillegg sjølvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav om fysisk oppmøte. IT- og beregningsverktøy blir brukt i aukande grad i studiet.

Nokre av faga har skriftleg eksamen, medan det i andre fag er mappevurdering eller munnleg eksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1

 

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Energiingeniørar jobbar med ulike typar energianlegg, som for eksempel energianlegg i bygg eller fjernvarmenettverk. Dei kan også jobbe som prosjektleiarar og rådgivande ingeniørar for alt som har med effektiv bruk av energi og utvikling av nye formar for energidistribusjon å gjøre. Energiingeniørar kan bli tilsett både i industrien og i offentlege etatar, men kan også styre sine eigne bedrifter.

Studiet gir eit godt grunnlag for vidare studium om fornybar energi i inn- og utlandet.

Utveksling

Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det. Du kan mellom anna reise på utveksling til institusjonar i Norden, Australia, Canada og USA.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

42

Søknadskode (SO)

203822

Lignende utdanninger