× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Tilbudet er rettet mot førskole - og barnehagelærere som ønsker å lære mer om barnehagebarns språkutvikling, både typisk språkutvikling, forsinket språkutvikling, språkutvikling hos barn med særskilte behov og språkutvikling hos flerspråklige barn. Det vil bli lagt vekt på å gi studentene solide kunnskaper om barns språktilegnelse slik at barnehagen kan gi språkstimulering til alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå. Det vil være fokus på sammenhenger ift. språk, læring, erfaring og kontekst. Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage. Du kan søke om tilretteleggingsidler gjennom Udir   Omfang: 30 studiepoeng over 2 semestre, tre samlinger à to dager pr. semester

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Opptakskrav

Førskule-/barnehagelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk leiarstilling i barnehagen. Du må vere tilsett i ein barnehage.

Informasjon om opptak

Søknadsperiode 1. februar - 1. mars 2019

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning