× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i vernepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som vernepleiar arbeider du med menneske med funksjonsvanskar. Du legg til rette for god livskvalitet, meistring av kvardagslivet og sjølvråderett for den enkelte.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som vernepleiar møter du menneske med ulike funksjonsvanskar som har behov for bistand. Det kan vere barn eller vaksne med utviklingshemming, men også personar med fysisk funksjonsnedsetting, psykiske vanskar, rusavhengigheit eller aldersdemens.

Du må vere empatisk og omsorgsfull, og kunne kommunisere og samarbeide med brukarar og pårørande. Tverrfagleg samarbeid er sentralt.

Gjennom studiet lærer du om psykologi, sosialt arbeid og pedagogikk, og om sjukdomar og legemiddelhandtering. Det gjer deg rusta for å legge til rette for at den enkelte kan ha personleg utvikling og livskvalitet.

Undervisningsopplegg

Praksis utgjer 55 studiepoeng, og er fordelt på tre praksisperioder:

9 veker med helse og omsorgspraksis

12 veker med miljø- og aktivitetspraksis

12 veker med system- og endringspraksis

I minst ei av praksisperiodene skal du jobbe med personar med utviklingshemming.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du kan ta master- og videreutdanningar, og spesialisere deg innan eit fagfelt du interesserer deg særleg for.

Karrierevegar

Det er stort behov for vernepleiarar og du har mange spennande jobbmoglegheiter. Du kan mellom anna jobbe innan:
 • helse- og sosialsektoren, til dømes kommunale heimetenester, dagtilbod og spesialisthelsetenesta
 • NAV, rusomsorg og psykisk helsearbeid
 • eldreomsorg, skule og barnehage

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

Tilbys ved:

 • Bergen
 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  37.90 (primær)
  45.30 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  203062
 • Poenggrenser 2019

  43.30 (primær)
  51.20 (ordinær)

  Studieplasser

  70

  Søknadskode (SO)

  203060

Lignende utdanninger