× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i vernepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som vernepleier arbeider du med å fremme sjølvråderett, deltaking, meistring, helse og livskvalitet for personar med ulike og samansette funksjonsvanskar. Du må vere empatisk og omsorgsfull, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Ved vernepleieutdanninga lærer du om psykologi, sosialt arbeid og pedagogikk. I tillegg får du innføring i sjukdommar og legemiddel. Slik får du kunnskap om korleis menneske med sosiale og/eller helseufordringar kan få eit best mogleg høve til personleg utvikling.

 

Arbeidet er særleg knytt opp til personar med utviklingshemming, men vernepleiaren jobbar også med menneske som har fysisk nedsett funksjonsevne, psykiske vanskar, rusavhenge og demens.

Undervisningsopplegg

Studiet har obligatorisk praksis. Praksisstudia utgjer i alt 55 studiepoeng, fordelt på tre praksisperiodar: 9 veker med helse og omsorgspraksis, 12 veker med miljø- og aktivitetspraksis samt 12 veker med system- og endringspraksis.

Gjennom praksisperiodane får du erfaring med yrket og ferdigheiter i å samarbeide med brukarar og yrkesutøvarar. Minst ein av praksisperiodane skal vere i arbeid med personar med utviklingshemming. Det er særleg læringsmål knytt til ferdigheiter og generell kompetanse som står i fokus i dei tre praksisperiodane.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Vernepleiarar jobbar mellom anna i kommunale bu- og heimetenester eller gjennom dagtilbod. Vidare arbeider vernepleiarar i NAV, rusomsorg, psykisk helse, barnevern, eldreomsorg, barnehage og skule.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre og tredje studieår. Vi samarbeider med universitet i Norden, Europa, Australia, USA og Tanzania. Vi har også utanlandske studentar på utvekslingsopphald i utdanninga vår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

43.30 (primær)
51.20 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

203060

Lignende utdanninger