× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sosialt arbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Sosionomar arbeider med menneske som treng støtte i ei vanskelig livssituasjon.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Sosionomens viktigaste verktøy er god evne til kommunikasjon, samt kunnskap om hjelpeapparatet og sosiale rettar.

 

Som sosionom må du ha forståing og interesse for andre menneske, kunne kommunisere og samarbeide med ulike partar, like å ta ansvar, og vere samfunnsengasjert.

 

Utdanninga består av emne i sosialt arbeid, psykologi, samfunnsfag, jus og praksis.

Undervisningsopplegg

Første studieår: 10 veker praksis. Tredje studieår: 13 veker praksis. Ein av praksisperiodane skal fortrinnsvis innehalde forvaltningsarbeid/saksbehandling. Du kan bli tildelt praksisplass utanfor Bergen.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Sosionomar arbeider i sosialtenesta i NAV og i den kommunale barneverntenesta. Andre arbeider i helsevesenet med ruspoblematikk eller psykisk helse, kriminalsomsorga, i skule, frivillige organisasjonar eller i barnevernstiltak.

Utveksling

Studiet gir deg moglegheiter for internasjonal fordjuping gjennom utanlandsopphald i form av praksis og teoristudium, men også gjennom internasjonale nettbaserte kurs. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjonar i mange land i Europa, samt i Tanzania, USA og Australia.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.70 (primær)
53.00 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

203080