× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sjukepleie (desentralisert) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Desentralisert

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Neste opptak til desentralisert sykepleie er i 2021, men om du er sykepleier utdannet utenfor EØS og har fått avslag på søknaden din om norsk autorisasjon, er du er velkommen til å søke oppptak til en autorisasjonsgruppe i 2020.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for pasienter og pårørende, du skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Hvem kan ta desentralisert sykepleieutdanning?

Desentralisert sykepleie passer for deg som er ansatt i en kommune eller helseforetak, og som ønsker å utdanne deg til sykepleier. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommuner og helseforetak. Arbeidsgiveren din må inngå en bindende avtale med HVL, der de forplikter seg til å legge forholdene til rette for deg som student, både økonomisk og praktisk. Arbeidsgiver må også betale for dekking av merkostnader for studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, samarbeid i grupper, oppgaveløsing/prosjektarbeid og stor grad av egenaktivitet. Halvparten av studiet er praksis.

Du får en fast veileder ved høgskulen. Undervisningen er organisert slik at du kan praktisere og gjennomføre store deler av studiet på hjemstedet ditt mens du arbeider i den lokale helsetjenesten. Veiledede studiegruppesamlinger og studentstyrte kollokviegruppesamlinger skjer så lokalt som råd er.

Informasjon om opptak

:neste opptak i 2021

Karrierevegar

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:
  • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
  • psykisk helse og rus
  • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
  • helsesenter og legekontor
  • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
  • internasjonale hjelpeorganisasjoner
  • undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i 2. studieår. I 4. år er det mulig å ha fordypningspraksis i utlandet.

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger