× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med bachelor i økonomi og administrasjon får du ei brei og yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Utdanninga passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon.

Du lærer

  • å utarbeide og analysere rekneskap
  • korleis produkt og tenester kan utviklast og marknadsførast
  • om finansiering av verksemder, vurdere nye investeringar og kunne analysere inntekter og kostnader
  • å gjennomføre strategiske analyser

Du har emne som bedriftsøkonomi, leiing og strategi, matematikk, marknadsføring, samfunnsøkonomi, forretningsjus, etikk, samfunnsansvar og berekraft.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, seminar, gruppeøvingar og organiserte kollokviegrupper med rettleiing. Vi koblar teori og praksis gjennom arbeid med relevante problemstillingar.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Utdanninga kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til vidare studium på masternivå. Du kan ta relevante masterutdanningar ved HVL (for eksempel master i innovasjon og leiing eller master of science in business) eller ved andre utdanningsinstitusjonar i Noreg og i utlandet.

Karrierevegar

  • Rådgivings- og spesialistoppgåver knytt til økonomi og administrasjon innan privat næringsliv, som til dømes bank, forsikring, revisjon, konsulentverksemd og reiseliv.
  • Rådgivings- og spesialistoppgåver knytt til økonomi og administrasjon innan offentleg forvaltning og andre organisasjonar.
  • Mellomleiar og leiar i privat og offentleg sektor.
  • Etter to års relevant praksis og nokre spesifikke valemne kan du søke Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar. Emna du må velje finn du i studieplanen.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. semester.

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

203515