× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, maskin favoritt ikon

Universitet og høgskole
På maskiningeniørutdanninga på campus Haugesund kan du velje å spesialisere deg innan konstruksjon av utstyr som skal fungere i eit maritimt miljø, eller innan design, modifikasjon og drift av prosessanlegg. Profilretningane våre gir deg ei spesialisering inn mot jobbar innan undervassteknologi, konstruksjons- og verftsbedrifter og prosessindustri.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Oljefunn på stadig djupare vatn har gjort det nødvendig å utvikle stadig meir avansert teknologi. Vi svarer òg på nye utfordringar ved å inkludere fornybar energi i utdanninga.

Studiet er utvikla i tett samarbeid med næringslivet i regionen. Haugesund er midt i ei klynge av bedrifter som har spesialisert seg innan undervassteknologi. Dette er teknologi som ikkje berre blir brukt i olje- og gassindustrien, men òg i vindmølleparkar offshore og store havbaserte oppdrettsanlegg. Regionen har fleire verft og ingeniørbedrifter som er spesialisert mot offshoreverksemd, eitt av verdas største gassbehandlingsanlegg og avansert aluminiumsindustri.

Undervisningsopplegg

For å gi studentane spisskompetanse inn mot denne næringa tilbyr høgskulen to fordjupingar:

  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Prosess-og energiteknikk

Studentar som tar fordjuping innan marin konstruksjonsteknikk, spesialiserer seg innan konstruksjon av strukturar og utstyr som skal fungere i et maritimt miljø. Det kan for eksempel vere utstyr til bruk på plattformar, i undervassinstallasjonar eller i vindmøller. Teknisk teikning og berekningar står sentralt.

Studentar som tar fordjuping innan prosess- og energiteknikk, spesialiserer seg innan design, modifikasjonar og drift av prosessanlegg i landbasert og offshorebasert industri. Studiet fangar opp utviklinga mot meir bruk av undervassteknologi framfor plattformer, samt utviklinga av fornybar energi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1

 

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

 

<i>Manglar du Matematikk R1/R2 og/eller Fysikk 1? Les meir om Tresemesterordninga (TRESS)</i>

Informasjon om opptak

15. april (1. mars for tresemesterordning)

Karrierevegar

Som maskiningeniør kan du jobbe i industribedrifter, som for eksempel i petroleumsrelatert industri, verkstadsindustri og prosessindustri. Ein kan òg jobbe i transportsektoren, i kommunar, hos produsentar og leverandørar av utstyr, i reiarlag, hos kontrollstyresmakter eller i ingeniørfirma med rådgiving. Ein del maskiningeniørar startar si eiga verksemd.

Utveksling

Vi har etablerte program og samarbeidsavtalar over heile verda som gjer at opphaldet i utlandet blir godkjent som ein del av studiet ditt ved HVL, og du taper dermed ikkje tid.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag, Maskin

Tilbys ved:

  • Haugesund

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

203034

Lignende utdanninger